Fot. Pete Becker - <a href="http://www.sxc.hu/profile/sbntwrk">sbntwrk</a> - <a href="http://www.sxc.hu/">sxc.hu</a>
Fot. Pete Becker - sbntwrk - sxc.hu

Witamy w serwisie PPP IT


W dobie informatyzacji społeczeństwa i budowy sprawnego systemu e-administracji prawidłowe konstruowanie zamówień publicznych i przeprowadzanie przetargów na narzędzia informatyczne nabiera szczególnego znaczenia z punktu widzenia zarówno skutecznego działania infrastruktury informatycznej w urzędach publicznych, jak i gospodarowania zasobami finansowymi.


Praktyka pokazuje jednak, że konstruowanie prawidłowych zamówień na narzędzia IT nie jest proste, co wynika przede wszystkim ze specyfiki tej dziedziny - rozpisywanie przetargów wymaga tu bowiem nie tylko znajomości przepisów prawnych, dotyczących zamówień publicznych, ale także specjalistycznej wiedzy z zakresu informatyki, a także obeznania z zagadnieniami, w których problematyka prawna łączy się z kwestiami technologicznymi, jak np. różne rodzaje licencji na oprogramowanie (wolne lub własnościowe) czy znajomość obowiązujących norm i standardów (otwartych i zamkniętych).

Nieprawidłowo rozpisane przetargi na narzędzia informatyczne są źródłem wielu negatywnych konsekwencji: od zawyżania kosztów obsługi informatycznej podmiotów publicznych, po mniejsze bezpieczeństwo systemów informatycznych, a także niezwykle niekorzystne zjawisko uzależniania się instytucji publicznych od jednego producenta lub dostawcy oprogramowania (tzw. vendor lock-in). Na płaszczyźnie gospodarczej źle skonstruowane przetargi sprzyjają monopolizacji branży IT, co samo w sobie jest zjawiskiem niebezpiecznym, a ponadto powoduje dyskryminację wielu producentów i dostawców - w szczególności firm, bazujących na wolnym i otwartym oprogramowaniu, które częstokroć są wykluczane z możliwości uczestnictwa w przetargu już na etapie jego konstruowania. Nieprawidłowo skonstruowane zamówienie wiąże się także z ryzykiem napływania protestów, co przedłuża procedurę rozstrzygania przetargu, a w skrajnych przypadkach prowadzi do jego odwołania lub unieważnienia, tym samym zakłócając płynność i sprawność działania urzędów publicznych.

Celem serwisu PPP IT jest zebranie w jednym miejscu wiedzy - prawnej i technicznej - która pozwoli poprawnie konstruować zamówienia na narzędzia informatyczne, a tym samym uniknąć wymienionych wyżej nieprawidłowości i komplikacji. Ma służyć informacją i pomocą w konstruowaniu przetargów, dostarczając niezbędnej wiedzy na temat zagadnień technologicznych i przepisów prawnych: Ustawy – Prawo zamówień publicznych, Ustawy o informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne, rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych, rekomendacji MSWiA, UZP i in.

Niniejszy serwis powstał w ramach projektu "Prawidłowe i transparentne przetargi publiczne na narzędzia informatyczne", prowadzonego przez Fundację Wolnego i Otwartego Oprogramowania w latach 2009-2010, a obecnie prowadzony jest jako element projektu "Monitorowanie zamówień publicznych na oprogramowanie komputerowe przeprowadzanych przez jednostki administracji rządowej i samorządowej", realizowanego przy wsparciu Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu „Demokracja w działaniu”.

Projekt obejmuje bieżący monitoring zamówień publicznych na oprogramowanie, działania o charakterze interwencyjnym w przypadku stwierdzenia naruszeń przepisów Prawa zamówień publicznych oraz opracowanie dwóch półrocznych raportów analitycznych, a także sporządzenia rekomendacji dotyczących postulowanych zmian w regulacjach prawnych w dziedzinie zamówien publicznych na oprogramowanie komputerowe. Będziemy także starać się o pozyskanie opisów skutecznych wdrożeń wolnego i otwartego oprogramowania w urzędach i publikować je w dziale "Dobre przykłady", by mogły stanowić cenne źródło wiedzy i inspiracji dla innych jednostek administracji.

Cały czas dostępne są w serwisie materiały, będące pokłosiem pierwszej edycji projektu: publikacje na temat prawnych oraz technologicznych i finansowych spektów ogłaszania konstruowania zamówień publicznych na oprogramowanie, jak również wyniki badań na temat oprogramowania wykorzystywanego w administracji, jakie przeprowadzone zostały przez Fundację we współpracy z renomowanym instytutem badawczym Pentor RI. Zapraszamy także do lektury artykułów, których autorami są prawnicy oraz specjaliści branży IT, co gwarantuje wysoką jakość merytoryczną publikacji.

Duże zainteresowanie, jakim cieszyły się nasze dotychczasowe działania związane z przetragami na oprogramowanie - m.in. ogólnopolski cykl szkoleń dla pracowników urzędów administracji publicznej oraz podsumowująca projekt konferencja - pozwala wyrazić przekonanie, że serwis PPP IT będzie w dalszym ciągu przyczyniał się do systematycznego podnoszenia poziomu funkcjonowania instytucji publicznych w kraju, a tym samym do dynamicznego rozwoju społeczeństwa informacyjnego.