"Monitorowanie zamówień publicznych na oprogramowanie" - nowy projekt FWiOO

Grzegorz Kmita
2011-01-26

Z początkiem bieżącego roku Fundacja Wolnego i Otwartego Oprogramowania rozpoczęła realizację projektu "Monitorowanie zamówień publicznych na oprogramowanie komputerowe przeprowadzanych przez jednostki administracji rządowej i samorządowej". Roczny projekt jest realizowany przy wsparciu udzielonym przez Fundację im. Stefana Batorego w ramach programu „Demokracja w działaniu”. W ramach projektu przewidziane jest - prócz monitoringu przetargów - podejmowanie działań interwencyjnych, opracowanie raportów analitycznych oraz wypracowanie propozycji zmian w przepisach prawnych.


W ramach działań projektowych przewidujemy bieżący monitoring zamówień na oprogramowanie, ogłaszanych przez urzędy administracji publicznej z całego kraju, z naciskiem na przetargi o wartości powyżej 50 tys. zł., prowadzone przez urzędy szczebla centralnego i wojewódzkiego oraz urzędy największych miast. Wynika to z faktu, że duże zakupy oprogramowania, dokonywane przez instytucje szczebla ponadlokalnego, w największym stopniu rzutują na to, jakie oprogramowanie jest zamawiane i wdrażane w mniejszych urzędach, a przez to najbardziej znacząco wpływają na kształt, jaki przybiera informatyzacja administracji.

W przypadkach, gdy zostanie stwierdzona niezgodność zamówienia z przepisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych, będziemy podejmować działania interwencyjne i wnosić o modyfikację Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Będziemy przy tym podkreślać korzyści, jakie może przynieść administracji rządowej i samorządowej wdrażanie wolnego i otwartego oprogramowania, a w przypadku przetargów na przygotowanie oprogramowania na zamówienie - zakup programu włącznie z autorskimi prawami majątkowymi oraz gwarancją pełnego dostępu do kodu źródłowego, a nie tylko licencji (prawa do użytkowania). Przetargi ogłaszane z naruszeniem przepisów PZP oraz informacje o naszych interwencjach i ich efektach będą przez cały rok opisywane w serwisie PPP IT. Zachęcamy do lektury i komentarzy.

Ponadto zostaną przygotowane dwa półroczne raporty analiczne które będą zawierać analizę sytuacji na rynku zamówień publicznych IT z naciskiem na opis panujących to trendów i tendencji. Pierwszy raport planowany jest na lipec 2011 r., drugi - na grudzień. Oba raporty będą dostepne bezpłatnie w serwisie w postaci publikacji elektronicznych. W oparciu o zbierane przez cały rok informacje zostaną także opracowane propozycje zmian w regulacjach prawnych, dotyczących zamówień publicznych. W działaniach interwencyjnych, sporządzeniu raportów oraz przygotowaniu propozycji zmian regulacji prawnych będzie nas wspierać Kancelaria Radcy Prawnego Rafała Malujdy.

Projekt "Monitorowanie zamówień publicznych na oprogramowanie komputerowe przeprowadzanych przez jednostki administracji rządowej i samorządowej" stanowi kontynuację projektu "Prawidłowe i transparentne przetargi publiczne na narzędzia informatyczne" (1.10.2009 - 31.12.2010), w ramach którego również prowadziliśmy monitoring przetargów oraz działania interwencyjne, a ponadto przeprowadziliśmy cykl profesjonalnych szkoleń dla pracowników urzędów administracji publicznej oraz zorganizowaliśmy cieszącą się dużym zainteresowaniem konferencję pt. "Informatyzacja administracji w państwie demokratycznym".

Pokłosiem pierwszej edycji projektu są również trzy publikacje, wydane drukiem i przekazane do działów zamówień publicznych w największych urzędach administracji rządowej w Polsce. Są one także dostępne w postaci plików pdf: "Prawne aspekty zamówień publicznych na oprogramowanie" Krzysztofa Siewicza, "Zamówienia publiczne na oprogramowanie - aspekty technologiczne i finansowe" Tomasza Barbaszewskiego oraz raport z prekursorskich w skali kraju badań pt. "Wykorzystanie wolnego i otwartego oprogramowania w rządowej administracji publicznej", przeprowadzonych wspólnie z renomowanym instytutem badawczym Pentor RI.

Projekt "Prawidłowe i transparentne przetargi publiczne na narzędzia informatyczne" prowadzony był przy wsparciu udzielonym przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz budżetu Rzeczypospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych. Patronat honorowy objęło Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, a merytorycznie wspierała nas Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej. Organizację konferencji, podsumowującej projekt, wsparła firma Novell. Pragniemy niniejszym jeszcze raz serdecznie podziękować za zaufanie i owocną współpracę.

Reload Image