FRDL partnerem projektu "Monitorowanie zamówień publicznych na oprogramowanie"

Grzegorz Kmita
2011-01-27

Przystępując do realizacji projektu "Monitorowanie zamówień publicznych na oprogramowanie komputerowe przeprowadzanych przez jednostki administracji rządowej i samorządowej" nawiązaliśmy partnerstwo merytoryczne z Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej, która zdecydowała się wesprzeć nas swym ponad 20-letnim doświadczeniem w pracy z jednostkami samorządu terytorialnego. Umowa o partnerstwie została podpisana 21 stycznia br. przez Prezesa Zarządu FWiOO Rafała Brzychcego i Dyrektora Ośrodka Regionalnego FRDL w Poznaniu, Pawła Mordala.


Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej to najstarsza i największa organizacja w Polsce, wspierająca rozwój samorządności terytorialnej. Posiada 16 regionalnych ośrodków z filiami, zarządza czterema Wyższymi Szkołami Administracji Publicznej oraz Polskim Instytutem Demokracji Lokalnej. Prowadzi szeroko zakrojoną działalność szkoleniową, doradczą i wydawniczą - w ciagu 21 lat działalności nakładem FRDL ukazało się ponad 200 publikacji o tematyce prawnej, ekonomicznej i samorządowej. Fundacja współpracuje także z organizacjami z Europy Zachodniej i USA, a ponadto aktywnie wspiera reformy demokratyczne w krajach Europy Środkowo-Wschodniej i na Bałkanach.

Partnerstwo z FRDL pozwoli nam na skuteczniejszą działalność wśród urzędów jednostek samorządu terytorialnego. Ma to strategiczne znaczenie dla realizacji projektu, gdyż administracja samorządowa jest wraz z administracją rządową głównym adresatem działań projektowych. Ogromny autorytet FRDL w środowisku samorządowców w połączeniu z dużym doświadczeniem oraz dobrym rozeznaniem w specyfice jednostek samorządu terytorialnego sprawią, że propozycje FWiOO będą miały szanse dotrzeć do jeszcze większej liczby samorządowców. Nasze działania nie od dziś spotykają się z dużym zainteresowaniem z ich strony - o czym świadczy choćby liczny udział przedstawicieli administracji samorządowej w szkoleniach, które odbyły się w ramach poprzedniej edycji projektu PPP IT w 2010 r. oraz w podsumowującej projekt konferencji.

Problematyka zamówień publicznych na narzędzia informatyczne oraz związana z nią kwestia wdrażania wolnego i otwartego oprogramowania ma niezwykle istotne znaczenie dla administracji samorządowej. Wiąże się to przede wszystkim z bardzo ważnym dla samorządów aspektem finansowym - szersze niż dotychczas stosowanie wolnych i otwartych rozwiązań pozwoliłoby bowiem na poczynienie daleko idących oszczędności. Nie bez znaczenia jest także kwestia stabilności i bezpieczeństwa systemów informatycznych w urzędach. Co więcej, wdrażanie WiOO pozwala na pełniejsze wykorzystanie potencjału małych i średnich przedsiębiorstw informatycznych o charakterze lokalnym i regionalnym, co bezpośrednio przekłada się nie tylko na dochody, wpływające do budżetu w postaci podatków, ale także - co jest równie istotne - na aktywizację gospodarczą lokalnych społeczności.

Wolne i otwarte oprogramowanie może zostać również wykorzystane do wyposażenia szkolnych pracowni informatycznych oraz do realizacji lokalnych programów przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu (e-inclusion). Działania te leżą w gestii władz samorządowych, a mają kluczowe znaczenie w procesie budowy społeczeństwa informacyjnego oraz wyrównywania szans obywateli w edukacji oraz w dostępie do rynku pracy w epoce gospodarki w coraz większym stopniu opartej na wiedzy.

Niebawem publikacje FWiOO, opracowane w czasie realizacji poprzedniej edycji projektu, zostaną umieszczone w zasobach wirtualnej biblioteki FRDL w której znajdują się prawie dwa tysiące publikacji; wśród nich także wydawnictwa dotyczące problematyki informatyzacji jednostek samorządowych, dostępności internetu w gminach itp. Nasza Fundacja będzie także mile widzianym gościem na spotkaniach dla samorządowców, organizowanych przez FRDL, co stworzy możliwość bezpośredniego przekazania samorządom podstawowych informacji na temat wolnego i otwartego oprogramowania oraz zalet jego wykorzystania przez urzędy, szkoły, lokalnych przedsiębiorców i obywateli.

Reload Image