Urzędy "wyłaniają" wykonawców

Grzegorz Kmita
2011-03-21

Oto kolejne przykłady zamówień publicznych (wszystkie z ubiegłego tygodnia) w których z takich czy innych względów wygrywa, lub - jak to niektórzy elegancko określają - zostaje "wyłoniona" z góry określona firma. A na koniec - ambitny plan zakupów ARMiR: ponad 300 mln zł na IT.


Narodowe Centrum Nauki w Krakowie to agencja wykonawcza, podlegającą Ministerstwu Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Jej celem jest wspieranie działalności naukowej w zakresie badań podstawowych, czyli prac eksperymentalnych lub teoretycznych podejmowanych - jak czytamy na stronach NCN - przede wszystkim w celu zdobycia nowej wiedzy o podstawach zjawisk i obserwowalnych faktów, bez nastawienia na praktyczne zastosowania. Za to w bardzo praktyczny sposób NCN przystapiło do "wyłonienia" Wykonawcy w zakresie świadczenia usług instalacji oraz modyfikacji systemu informatycznego GANDALF wraz z zapewnieniem asysty technicznej.

Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy dostępne jest na stronach BIP Narodowego Centrum Nauki  (nr sprawy: CRZP/NCN/5/2011; nr ogłoszenia: 46556 - 2011; data zamieszczenia: 16.03.2011). Czytamy w nim, że zamówienie obejmuje w szczególności instalację systemu informatycznego Gandalf wraz z dedykowaną bazą danych oraz modyfikację systemu, która obejmować powinna: analizę i projekt modyfikacji, prace programistyczne dotyczące modyfikacji oraz wdrożenie modyfikacji, a także usługi asysty technicznej: (...) comiesięczny przegląd Systemu Gandalf, kontrolę jego stanu oraz wczesnego wykrywania potencjalnych nieprawidłowości.

Zamówienie udzielone zostanie w trybie z wolnej ręki - jak nietrudno się domyslić, na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 Prawa zamówień publicznych, czyli z przyczyn technicznych o obiektywnych charakterze oraz ze względu na ochronę praw wyłącznych. Jak czytamy w uzasadnieniu, z taką sytuacją mamy do czynienia w przypadku niniejszego zamówienia, którego zakres obejmuje świadczenie usług instalacji i modyfikacji oraz zapewnienia asysty technicznej systemu informatycznego GANDALF, którego wyłącznym dysponentem jest firma Sygnity S.A. z siedzibą w Warszawie. Na podstawie porozumienia zawartego dnia 22 lutego 2011 r. w Warszawie pomiędzy Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego (dalej: MNiSW), Narodowym Centrum Nauki (dalej: NCN), a Firmą Sygnity S.A., doszło do nieodpłatnego przekazania przez MNiSW sublicencji na System GANDALF na rzecz NCN na warunkach określonych przez firmę Sygnity S.A.

Tak więc MNiSW nieodpłatnie przekazało sublicencje na program firmy Sygnity - na warunkach przez tę firmę określonych - a tym samym zapewniło jej praktycznie bezterminowe kontrakty na obsługę tegoż oprogramowania.

 

Poznański Urząd Miasta informuje nas z kolei o zamiarze zawarcia umowy w trybie z wolnej ręki na Usługę serwisowania systemu komputerowego IBM (nr ogłoszenia: 45954 - 2011; data zamieszczenia: 16.03.2011).

W rozwinięciu uzasadnienia trybu z wolnej ręki czytamy: Wykonawca jest producentem sprzętu, który zostanie objęty usługą serwisowania. Zgodnie z załącznikiem nr 4 do Istotnych Warunków Zamówienia, część urządzeń znajduje się na gwarancji, którą świadczy wyłącznie ich producent. Specyfika systemu, w ramach, którego przedmiotowe urządzenia funkcjonują uniemożliwia objęcie usługą serwisowania jedynie tych komponentów, które nie są objęte gwarancją (zakłócenie pracy objawiające się nieprawidłowym funkcjonowaniem podzespołu nie objętego gwarancją może być spowodowane wadliwym działaniem komponentu objętego gwarancją). W związku z powyższym, podmiotem mogącym zrealizować przedmiot niniejszego zlecenia jest wyłącznie producent sprzętu a zarazem gwarant jego poszczególnych podzespołów.

Zamówienie na obsługę 24/7 systemu otrzyma firma IBM Polska Sp. z o. o. Uzasadnienie prawne: Art. 67, ust. 1 pkt 1 lit. a Prawa zamówień publicznych, czyli - przyczyny techniczne o obiektywnym charakterze.


Znany i lubiany Zakład Ubezpieczeń Społecznych opublikował ogłoszenie o dobrowolnej przejrzystości ex ante. Przedmiotem zamówienia (nr TED.86150-2011, znak sprawy: Znak sprawy: TZ/370/13/11, data publikacji: 17 marca 2011)  jest  Rozszerzenie licencji na oprogramowania BMC w związku z rozbudową mocy serwerów MF wraz z opieką serwisową. W uzasadnieniu trybu z wolnej ręki - opartym o art. 67, ust. 1 pkt 1 Prawa zamówień publicznych, znany nam z powyższych (i wielu innych, wcześniej opisywanych w naszym serwisie przykładów)  - Zamawiający pisze:

Obecnie środowisko Komputera Centralnego i wchodząca w jego skład centralna baza danych osiągnęły taki stopień złożoności i rozmiar, że do efektywnego administrowania taką konfiguracją wymagane jest dalsze stosowanie posiadanych już narzędzi BMC. Produkty te, dzięki swej funkcjonalności wspomagają zarządzanie posiadaną infrastrukturą informatyczną, pozwalają w wysokim stopniu optymalizować przetwarzanie oraz pomagają utrzymać spójną i efektywnie działającą bazę danych. Ponieważ środowisko eksploatacyjne podlega ciągłemu rozwojowi, dla utrzymania pełnego współdziałania produktów BMC ze środowiskiem produkcyjnym, konieczne jest zagwarantowanie prawa do korzystania oraz zapewnienie stałej opieki serwisowej nad posiadanym narzędziami BMC. (...)

Rezygnacja z wykorzystywania narzędzi BMC w administrowaniu środowiskiem Komputera Centralnego przy obecnym wolumenie przetwarzania wsadowego rodzi podstawowe zagrożenie dla utrzymania ciągłości eksploatacji. Brak dalszej możliwości automatyzacji prac administracyjnych na obiektach tak dużej bazy danych, jaka istnieje w KSI, grozi możliwością utraty spójności bazy, a co za tym idzie zatrzymaniem pracy całego KSI. (...)

W związku z powyższym CompFort Meridian Polska Sp. z o.o. z przyczyn związanych z ochroną praw wyłącznych wynikających z odrębnych przepisów oraz z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze, jest jedynym podmiotem mogącym zrealizować przedmiot zamówienia.

O tegorocznych planach ZUS-u w dziedzinie IT pisaliśmy miesiąc temu w artykule ZUS wyda co najmniej 200 mln zł na sprzęt i oprogramowanie - zapewne więc instytucja ta pojawi się na łamach naszego serwisu jeszcze wielokrotnie.

 

Tymczasem odnotujmy, że równie ambitne plany ma Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa która w ub. tygodniu opublikowała wstępne ogłoszenie informacyjne (nr TED.85403-2011). ARMiR planuje zakupy IT o łącznej wartości powyżej 300 milionów złotych netto. Będą to - dla przykładu:
- modernizacja i aktualizacja baz danych Systemu LPIS - szacunkowa wartość: 13.114.754,10 zł netto,
- ATiK (asysta techniczna i konserwacja) oprogramowania Oracle - przedłużenie umów - 34.800.000,00 zł,
- Umowy utrzymania systemu aplikacyjnego SIA - 154.839.136,20 zł,
- ATiK oprogramowania Microsoft - 726.142,98 zł,
- ATiK dla oprogramowania (Red Hat Network Monitoring, Enterprise LINUX Advanced Platofrm i Jboss) - przedłużenie - 3.196.721,31,
- budowa systemu aplikacyjnego (Zintegrowany System Kontroli) dla obsługi procesów kontroli na miejscu (ATiK + administracja) -
11.900.000,00 zł,
- rozbudowa Systemu Informacji Zarządczej na bazie Hurtowni Danych (ATIK + administracja) - 1.168.032,79 zł,
- umowy utrzymania systemu aplikacyjnego SIA - 154.839.136,20 zł.
Z pewnością więc będziemy się przyglądać ni tylko ZUS-wi, ale także prawidłowości przetargów (a może zamówień z wolnej ręki?) ogłaszanych przez ARMiR.

Reload Image