PFRON: "równoważność" tylko w ramach MS Select i 566 tys. z wolnej ręki dla Asseco

Grzegorz Kmita
2011-04-21

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ogłosił przetarg na oprogramowanie Microsoft w ramach umowy Select. PFRON dopuszcza produkty równoważne, jednocześnie ograniczając grono potencjalnych wykonawców do 16 firm, posiadających status Large Account Reseller firmy Microsoft.


W przetargu nieograniczonym pt. Dostawa licencji Microsoft Windows Server CAL 2008 Device CAL p/n R18-2830 (nr. 80128 - 2011, data publikacji: 15.04.2011, termin składania ofert: 26.04.2011) już w tytule wskazany jest z nazwy zamawiany produkt. Szczegóły znajdujemy w ogłoszeniu oraz w SIWZ - oba dokumenty dostępne są na stronach BIP PFRON-u. Czytamy tam: 

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa licencji oprogramowania firmy Microsoft w ramach Umowy Ramowej Microsoft Select nr 80S60033 podpisanej w 2003 r., zwanej dalej Umową Select tj.: - 1027 sztuk licencji Microsoft Windows Server CAL 2008 Device CAL p/n: R18-2830;
2. Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania równoważnego przedmiotu zamówienia. Za równoważny przedmiot zamówienia Zamawiający uzna produkt o cechach zgodnych lub lepszych niż posiada produkt określony w pkt 1. (wg parametrów katalogowych). W przypadku zaproponowania produktu równoważnego Wykonawca dołączy do oferty opis i dane techniczne umożliwiające jego porównanie z parametrami katalogowymi przedmiotu zamówienia.

Zaraz potem następuje jednak dość kuriozalna uwaga:
Dodatkowe informacje dotyczące wykonania przedmiotu zamówienia:
1. Wykonawca wykonujący zamówienie musi posiadać tytuł upoważniający do sprzedaży licencji Microsoft w ramach Umowy Select.

Wymóg ten w istocie przeczy zapewnieniu, iż Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania równoważnego przedmiotu zamówienia – jasno bowiem sugeruje, że Zamawiający nie jest zainteresowany innymi produktami, niż te, które dostępne są w ramach umowy Microsoft Select. Warunek ten ogranicza ponadto liczbę potencjalnych wykonawców do grona 16 firm, posiadających status Large Account Reseller firmy Microsoft (ich lista dostępna jest na stronie www.microsoft.com/poland/lar/)

Ewentualne wątpliwości co do (nie)dopuszczenia produktów równoważnych rozwiewa dołączony do SIWZ wzór umowy:
§ 1. Przedmiot Umowy
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa licencji oprogramowania firmy Microsoft w ramach Umowy Ramowej Microsoft Select nr 80S60033 podpisanej w 2003 r., zwanej dalej „Umową Select”:
- 1027 sztuk licencji Microsoft Windows Server CAL 2008 Device CAL p/n: R18-2830
(...)
§ 3. Termin realizacji
Termin realizacji dostawy licencji oprogramowania firmy Microsoft w ramach „Umowy Select” wynosi  do 21 dni od dnia podpisania Umowy. (...)
§ 6. Postanowienia końcowe
1. (...)
2. Wykonawca oświadcza, że jako posiadający status Large Account Resseler (LAR) jest z mocy Umowy Microsoft Select nr 80S60033 uprawniony do odsprzedaży licencji na oprogramowanie Microsoft.(...)

W dn. 20.04.2011 wystosowaliśmy do PFRON pismo interwencyjne, w którym zaznaczamy: O fikcyjności i pozorności dopuszczenia do postępowania produktów równoważnych świadczy przede wszystkim wzór umowy załączony do SIWZ, której § 1 ust. 1, §  3 oraz § 6 ust. 2 nie pozostawiają złudzeń, iż na produkty równoważne w tym przetargu nie ma ma faktycznie miejsca, gdyż podmiot oferujący produkty równoważne naruszyłby umowę z Zamawiającym z chwilą jej podpisania. Podkreślenia wymaga także oczywisty fakt, że równoważność nie może w żadnym przypadku dotyczyć warunków umowy Select, a jedynie aspektów techniczno-funkcjonalnych zamawianego produktu czy usługi. W związku z tym w naszej interwencji wniosujemy o dokonanie sanacji zamówienia publicznego – modyfikacji warunków zamówienia tak, aby produkty równoważne były rzeczywiście dopuszczone; podkreślamy również, że powtórzenie czynności w niniejszym postępowaniu powinno polegać w szczególności na doprecyzowaniu kryteriów równoważności, z naciskiem na rezygnację z wymogu, iż "Wykonawca wykonujący zamówienie musi posiadać tytuł upoważniający do sprzedaży licencji Microsoft w ramach Umowy Select". Interwencja została przygotowana we współpracy z Kancelarią Radcy Prawnego Rafała Malujdy.

 

Warto przy okazji odnotować inne zamówienie, w którym PFRON w trybie wolnej ręki płaci ponad 566 tys. zł netto firmie Asseco. "Ogłoszenie o dobrowolnej przejrzystości ex ante" zostało opublikowane 16.04.2011, a dotyczy Usługi rozwoju Systemu Ewidencji i Poboru Wpłat 2.0 (SEPW 2.0) w zakresie obsługi nowych wzorów deklaracji i informacji składanych Zarządowi PFRON przez pracodawców (TED.122683-2011).

W uzasadnieniu czytamy: SEPW 2.0 został zaprojektowany i wdrożony wyłącznie w celu obsługi wpłat obowiązkowych na PFRON i nie ma swojego odpowiednika na rynku czyli produktu równoważnego. (...) System ten jest unikatowy o specyficznej funkcjonalności.Asseco Poland S.A. jest twórcą oprogramowania, jest uprawniona do dysponowania autorskimi prawami majątkowymi do oprogramowania, co oznacza, że jest jedynym podmiotem, który może wykonać przedmiotowe zamówienie. Czynności polegające w szczególności na modyfikacji i nadzorze autorskim oprogramowania objęte są ochroną prawno-autorską i mieszczą się w granicach powyższych uprawnień. Z uwagi na to, że na rynku europejskim nie ma produktu równoważnego, Wykonawcą, który może świadczyć usługi modyfikacji systemów jest firma, która posiada majątkowe prawa autorskie do systemu.

Dlaczego PFRON zlecając opracowanie SEPW - skoro system ten został zaprojektowany i wdrożony wyłącznie w celu obsługi wpłat obowiązkowych na PFRON - nie zadbał o przeniesienie autorskich praw majątkowych i dostęp do dokumentacji technicznej, w tym kodu źródłowego? Wiedzą o tym jedynie "specjaliści" ds. zamówień publicznych w tej instytucji.

Reload Image
Autor: Wspieracz
2011-06-17 15:32:21
Ważna interwencja! Brawo!