Inspektorat Uzbrojenia narusza przepisy PZP

Grzegorz Kmita
2011-05-10

Inspektorat Uzbrojenia po raz kolejny daje przykład, jak nie należy konstruować zamówień publicznych. Fundacja podjęła w tej sprawie interwencję.


Dostawa oprogramowania dla potrzeb resortu obrony narodowej (TED.39246-2011) to tytuł przetargu ogłoszonego przez Inspektorat Uzbrojenia. Ogłoszenie zostało opublikowane 3 maja 2011. (Numer postępowania: IU/314/VII-53/ZO/PN/AE/DOS/K/2011, termin składania ofert: 10.06.2011, wadium: łącznie 305.000 zł.)

Zamówienie składa się z dwóch części. Część pierwsza nosi tytuł Dostawa oprogramowania biurowego Microsoft w ramach licencji Select, tak więc już tutaj zostały naruszone przepisy Prawa zamówień publicznych, które nie pozwala na opisywanie przedmiotu zamówienia za pomocą nazw towarowych.

W Specyfikacji Istotnych Warunków zamówienia, opublikowanej na stronach Inspektoratu Uzbrojenia czytamy co prawda, że Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych, przy czym kryterium równoważności jest sformułowane nader ogólnikowo: oferowane jako równoważne oprogramowanie musi być w 100% kompatybilne z eksploatowanym w MON lub Siłach Zbrojnych RP oprogramowaniem Microsoft.

Zaraz potem przekonujemy się zresztą, ile w rzeczywistości warte są deklaracje o dopuszczeniu ofert równoważnych: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy posiadający tytuł „Large Account Reseller”. Dokument określający powyższy status Wykonawcy musi być dołączony do oferty. Wykonawca, który zostanie wybrany po rozstrzygnięciu przetargu na dostawę oprogramowania Microsoft, zobowiązany będzie do podpisania formularza rejestracyjnego z Departamentem Informatyki i Telekomunikacji. Wykonawca zobowiązany będzie, przy dostawie oprogramowania do przedstawienia potwierdzenia złożenia zamówienia w Microsoft, podpisanego przez jego przedstawiciela.

W dalszej części SIWZ znajdujemy inne warunki, które de facto eliminują dostawców rozwiązań równoważnych, np. Zamawiający wymaga aby wykonawca posiadał wiedzę i doświadczenie, tj.: wykonał (...) trzy (3) dostawy odpowiadające swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia, tj . dostawa oprogramowania Microsoft, każda o wartości co najmniej 4.000.000,00 zł (słownie: cztery miliony złotych 00/100).

W części 2 zamówienia - oprogramowanie użytkowe - padają nazwy m.in. ABBYY FineReader, IBM Lotus Domino, Solaris, McAffee, Classiphi, Caris Composer, ArcEditor.

Co więcej, w przypadku wpłynięcia co najmiej 3 ofert niepodlegających odrzuceniu, zostanie przeprowadzona aukcja elektroniczna. Aby wziąć w niej udział, trzeba mieć zainstalowany system MS Windows XP oraz przeglądarkę Internet Explorer 6.0 bądź wyższą, co dodatkowo ogranicza konkurencję i ma niewiele wspólnego z zasadą neutralności technologicznej.

W związku z powyższym Fundacja przygotowała pismo interwencyjne (można się z nim zapoznać tutaj), w którym wnioskuje o modyfikację SIWZ i dostosowanie opisu przedmiotu zamówienia do obowiązujących przepisów PZP.