Interwencja w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim

Ryszard Michalski
2011-10-24

Fundacja Wolnego i Otwartego Oprogramowania wyśledziła koleny przetarg ogłoszony z naruszeniem przepisów PZP. Tym razem na Śląsku.


Przedmiotem przetargu opublikowanego na stronie internetowej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach jest "Dostawa sprzętu informatycznego i oprogramowania". Przetarg ogłoszono w dniu 28 września br. (TED.304134-2011, nr ref. BBI/I/323/91/11, termin składania ofert wyznaczono na dzień 3.11.2011 r.). Szacowana wartość przetargu sięga blisko 0,5 mln zł. Zamówienie częściowo jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach projektu pomocy technicznej „Usprawnienie kontroli Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim”, oraz w ramach Programów IW Interreg IIIA Czechy - Polska oraz Polska – Republika Słowacka 2004-2006. Dokumentacja przetargowa dostępna jest na stronie www Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego.
    
W ramach podjętych przez Fundację działań mających na celu analizę dokumentacji ww. przetargu stwierdzono naruszenie przepisów PZP w postaci niewłaściwego opisania przedmiotu zamówienia w opublikowanej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (poprzez to naruszenie art. 29 ust. 2 i 3 PZP oraz art. 30 PZP) a także nie zapewnienia zachowania uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców ( i w konsekwencji naruszenie art. 7 ust. 1 PZP). W szczególności ww. naruszenia są widoczne w opisie przedmiotu zamówienia zawartym w SIWZ, gdzie można znaleźć zapisy, z których wynika, że Zamawiający określa z nazwy produkty, które chce zamówić. Wspomnieć należy przede wszystkim o zapisach, na podstawie których, zamawiane komputery i sprzęt informatyczny muszą spełniać następujące kryteria:

w zadaniu 7: „...Komputer stacjonarny z monitorem LCD 19” i Microsoft Windows 7 Professional PL 64-bit; Microsoft Office 2010 Home and Business PL Ilość - 19 zestawów; Komputer przenośny wraz z urządzeniami peryferyjnymi Ilość 2 komplety ; Komputer przenośny z oprogramowaniem Microsoft Windows 7 Professional PL 64-bit,; Microsoft Office 2010 Home and Business PL Ilość - 1 zestaw...”

w zadaniu 8 „...Komputer przenośny z oprogramowaniem Microsoft Windows 7 Professional PL 64-bit; Microsoft Office 2010 Home and Business PL Ilość – 5 zestawów...”

w zadaniu 9 „...Komputer przenośny z oprogramowaniem Microsoft Windows 7 Professional PL 64-bit; Microsoft Office 2010 Home and Business PL Ilość – 2 zestawy...”

w zadaniu 10 „...Komputer stacjonarny z monitorem LCD 19” i Microsoft Windows 7 Professional PL 64-bit; Microsoft Office 2010 Home and Business PL Ilość - 3 zestawy; Komputer przenośny z oprogramowaniem Microsoft Windows 7 Professional PL 64-bit; Microsoft Office 2010 Home and Business PL Ilość – 1 zestaw...”

Co prawda w zamówieniu Zamawiający zapewnił, że dopuszcza składanie ofert zawierających rozwiązania równoważne (za taki uważa „towar o parametrach jakościowych takich samych lub lepszych, niż określone w opisie przedmiotu zamówienia”), jednakże w żaden sposób nie zostały przedstawione żadne kryteria równoważoności. W związku z powyższym Fundacja Wolnego i Otwartego Oprogramowania wystosowała do Zamawiającego pismo interwencyjne z apelem o modyfikację SIWZ (z pismem można zapoznać się tutaj)

Niniejszy przetarg jest kolejnym przykładem świadczącym o naruszaniu przepisów PZP przez jednostkę administracji publicznej. Niestety po raz kolejny w trakcie tworzenia opisu przedmiotu zamówienia zamiast cech funkcjonalnych jakie powinien on posiadać, Zamawiający posiłkuje się wskazaniem konkretnego z nazwy produktu jaki planuje nabyć. Stąd dochodzi do patologicznego uproszczenia, które prowadzi do tego, że system operacyjny jest de facto nazywany  jako Microsoft Windows a pakiet biurowy jako Microsoft Office. Pozostaje to w sprzeczności z przepisami PZP, które jasno określają, iż przy opisywaniu zamawianych produktów niedopuszczalne jest używanie nazw towarowych, gdyż z góry sugeruje to wykonawcom proponowanie konkretnych rozwiązań, ograniczając w tym przypadku konkurencję. Nie można bowiem z góry wykluczyć, iż wykonawca nie będzie miał możliwości zaproponować innego z nazwy a równoważnego funkcjonalnie produktu, który spełni wymagania Zamawiającego. Zgodnie z art. 7 ust. 1 PZP, obowiązkiem Zamawiającego jest bowiem „przygotowanie i przeprowadzanie postępowania o udzielenie zamówienia w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie wykonawców”.


Pozostaje mieć nadzieję, że w obliczu przeprowadzonej przez Fundację interwencji Śląski Urząd Wojewódzki zmodyfikuje opis zamówienia i dostosuje go do obowiązujących przepisów PZP. Sprawa jest tym bardziej drażliwa, że częściowo zamówienie jest współfinansowane ze środków unijnych, co tym bardziej powinno uczulić urzędników na skrupulatne i transparentne prowadzenie postępowań przetargowych.