Dobre praktyki w Polskiej Organizacji Turystycznej

Ryszard Michalski
2011-11-09

Polska Organizacja Turystyczna rozpisała przetarg na dostawę urządzeń prezentacyjnych dla turystów. Jest szansa, że zostaną one oparte o wolne i otwarte oprogramowanie.


Przetarg został ogłoszony przez POT w dniu 22 października br. (TED.332173-2011, nr ref. 67/11). Jego przedmiotem jest: „Zakup i wdrożenie urządzeń prezentacyjnych - komputery dla turysty”. Szacowana wartość zamówienia wynosi ponad 0,5 mln zł. Termin składania ofert wyznaczono na dzień 28 listopada br. Zadanie jest współfinansowane w ramach projektu Promujmy Polskę Razem, w działaniu 6.3 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013. Z dokumentają przetargową można zapoznać się na stronie www Polskiej Organizacji Turystycznej.

W ramach przetargu POT zamierza nabyć 93 zestawy komputerowe, które zostaną dostarczone do Regionalnych Organizacji Turystycznych. Komputery mają być udostępnione w wersjach gotowych do użytkowania, tj. z zainstalowanym i skonfigurowanym oprogramowaniem. Wskład jego wchodzą m.in. system operacyjny, przeglądarka internetowa oraz narzędzia umożliwiające odczytanie dokumentów w formatach najczęściej spotykanych na stronach internetowych ( PDF, doc, docx, xls, xlsx, odt, ods). Zamawiający stawia wymóg co do bezpieczeństwa oprogramowania a także gwarancji. Co istotne Zamawiający pozostawił Wykonawcom pełną dowolność odnośnie doboru modeli (nazw) oferowanych produktów nie sugerując z góry żadnego rozwiązania. W opisie przedmiotu zamówienia nie pojawiły się bowiem żadne znaki towarowe, a jedynie zestaw funkcjonalności i wymagań technicznych jakie muszą spełniać oferowane produkty. Jest to warte podkreślenia, gdyż najczęściej właśnie w tym elemencie dochodzi do naruszeń przepisów PZP. Nagminne są przypadki, w których Zamawiający dokonują uproszczeń polegających m.in. na wskazaniu konkretnej nazwy dla systemu operacyjnego czy pakietu biurowego, tym samym narzucając Wykonawcom zaproponowanie z góry określonego produktu. Takie postępowanie pozostaje w sprzeczności z przepisami PZP gdyż w istotny sposób ogranicza konkurencję, w tym oferowanie rozwiązań opartych m.in. na WIOO. Stąd cieszy fakt, iż prezentowanym przetargu takich wskazań nie ma, co daje szansę na zaproponowanie przez Wykonawców najlepszych i najkorzystniejszych ekonomicznie produktów. Warto jednak, aby przy wyborze ostatecznego rozwiązania Zamawiający zwrócił również uwagę na dostępność do kodów źródłowych proponowanego oprogramowania, co może w przyszłości zapewnić możliwość dokonywania ewentualnych jego modyfikacji.

Niniejszy przetarg można traktować w kategoriach przykładu – jak należy i można konstruować przetargi publiczne. Najczęściej w ramach realizowanego przez Fundację projektu „Monitorowanie zamówień publicznych na oprogramowanie komputerowe przeprowadzanych przez jednostki administracji rządowej i samorządowej" prezentowane są przetargi, w których dochodzi do naruszeń przepisów PZP. Warto jednak przedstawiać również zamówienia, które mogą posłużyć za punkt odniesienia dla przedstawicieli innych jednostek administracji publicznej.

Reload Image