Nieprawidłowości w Szczecinie

Ryszard Michalski
2011-09-13

Fundacja Wolnego i Otwartego Oprogramowania podjęła interwencję w sprawie naruszeń przepisów PZP przy przetargu ogłoszonym przez Urząd Miasta w Szczecinie.


Przetarg zatytułowany: „Dostawa sprzętu komputerowego, elektronicznego i prezentacyjnego oraz oprogramowań do szczecińskich szkół ponadgimnazjalnych” został ogłoszony przez szczeciński magistrat w dniu 13 sierpnia br. ( TED.257933-2011, nr ref. BZP/168/11, termin składania ustalono ofert na 20.09.2011 r.). Szacowana wartość przetargu sięga blisko 3,4 mln zł. Przedmiot zamówienia jest współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego w ramach projektu „Poprawa jakości kształcenia szczecińskich szkół ponadgimnazjalnych poprzez zakup wyposażenia i środków dydaktycznych oraz modernizację pracowni zgodnie z potrzebami rynku pracy”. Dokumentacja przetargowa dostępna jest na stronie WWW Urzędu Miasta w Szczecinie.

W Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) przetargu umieszczone zostały zapisy naruszające przepisy PZP w postaci niewłaściwego opisania przedmiotu zamówienia (poprzez to naruszenie art. 29 ust. 2 i 3 PZP oraz art. 30 PZP) oraz nie zapewnieniu zachowania uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców (i tym samym naruszenie art. 7 ust. 1 PZP.). W szczególności ww. naruszenia są widoczne w opisie przedmiotu zamówienia gdzie można znaleźć zapisy, z których wynika, że Zamawiający z góry nazywa produkty, które chce zamówić. W części IV Opisu przedmiotu zamówienia, jest zawarta informacja, iż zamawiane komputery powinny być wyposażone w oprogramowanie: „Microsoft Windows 7 Home Premium PL 32-bit wraz ze wszystkimi niezbędnymi do poprawnej pracy. Zainstalowany system operacyjny niewymagający aktywacji za pomocą telefonu lub Internetu w firmie Microsoft. Dołączony nośnik z oprogramowaniem”. Z kolei w częściach V. - X. Opisu przedmiotu zamówienia, Zamawiający wskazuje na inne oprogramowanie konkretnych producentów, (m.in. Corel Draw, Adobe, Microsoft, Microsoft Office, ACDSee, Norton Internet Security)  przy czym - niezgodnie z ustawą - wyklucza w ogóle możliwość zaoferowania rozwiązań równoważnych.

Powyżej przytoczone zapisy pozostają w sprzeczności z przepisami PZP. Zgodnie z nimi niedopuszczalne jest bowiem opisywanie przedmiotu zamówienia w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję oraz wskazywać na konkretne z nazwy produkty (chyba że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i nie można go opisać  za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny“). Naganne jest również, iż w przetargu wykluczona została możliwość zaoferowania przez Wykonawców produktów równoważnych. Taki opis przedmiotu zamówienia powoduje, że wyłączone z konkurencji zostały podmioty, które mogłyby dostarczyć rozwiązania spełniające techniczne i funkcjonalne (jednakże jeszcze nie ujawnione precyzyjnie) wymagania Zamawiającego, aczkolwiek od producentów innych niż przez niego wskazane. W związku z powyższym w dniu 30 sierpnia br. Fundacja Wolnego i Otwartego Oprogramowania wystosowała do Zamawiającego pismo interwencyjne z apelem o modyfikację SIWZ (z pismem można zapoznać się tutaj).

Cała sytuacja ma jeszcze jeden drażliwy aspekt, a mianowicie edukacyjny. Warto bowiem zwrócić uwagę na to, iż urzędnicy z góry zdecydowali na jakich konkretnych programach ma uczyć się młodzież ponadgimnazjalna. Wychodzi na to, że pracownicy magistratu mają zamiar edukować młodzież w sposób zamknięty, tj. poprzez kształcenie konsumentów określonych z nazwy produktów, ograniczając tym samym poznanie innych rozwiązań. Wydaje się, iż edukacja informatyczna powinna raczej zmierzać w przeciwnym kierunku, tj. kształceniu świadomych użytkowników komputerów. Sprawa tym bardziej bulwersuje, że przedmiot zamówienia jest współfinansowany ze środków unijnych w ramach projektu którego zadaniem jest poprawa jakości kształcenia. Z takim podejściem urzędników o tą poprawę będzie jednak bardzo trudno..