Śląski Urząd Wojewódzki odpowiada na interwencję

Ryszard Michalski
2011-11-16

Dnia 15 listopada br. do Fundacji Wolnego i Otwartego Oprogramowania wpłynęło pismo z odpowiedzią w sprawie podjętej przez nas interwencji. Dotyczyła ona przetargu na dostawę sprzętu informatycznego i oprogramowania dla Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego.


Przetarg ogłoszono w dniu 28 września br. (TED.304134-2011, nr ref. BBI/I/323/91/11, termin składania ofert wyznaczono na dzień 3.11.2011 r.). Szacowana wartość przetargu sięga blisko 0,5 mln zł. Zamówienie częściowo jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach projektu pomocy technicznej „Usprawnienie kontroli Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim”, oraz w ramach Programów IW Interreg IIIA Czechy - Polska oraz Polska – Republika Słowacka 2004-2006. Dokumentacja przetargowa dostępna jest na stronie www Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego.

W piśmie interwencyjnym z dnia 12 października br. (można się z nim zapoznać tutaj) Fundacja zwróciła uwagę na naruszenie przepisów PZP w przedmiotowym przetargu. Nieprawidłowości dotyczyły niewłaściwego opisania przedmiotu zamówienia w opublikowanej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (poprzez to naruszenie art. 29 ust. 2 i 3 PZP oraz art. 30 PZP) a także nie zapewnienia zachowania uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców ( i w konsekwencji naruszenie art. 7 ust. 1 PZP). Naruszenia szczególnie  dotyczyły zapisów, na podstawie których, Zamawiający wymagał aby dostarczane zostały m.in. komputery stacjonarne oraz przenośne wraz z zainstalowanym oprogramowaniem Microsoft Windows 7 Professional PL 64-bit oraz pakiety biurowe Microsoft Office 2010 Home and Business PL. Co prawda Zamawiający zapewnił, że dopuszcza składanie ofert zawierających rozwiązania równoważne, jednakże w żaden sposób nie zostały przedstawione żadne kryteria równoważoności. W związku z powyższym Fundacja Wolnego i Otwartego Oprogramowania wystosowała do Zamawiającego pismo interwencyjne z apelem o nie wskazywanie z nazwy pożądanych produktów i tym samym modyfikację SIWZ.

W odpowiedzi na interwencję w dniu 15 listopada Śl. UW wystosował pismo (można się z nim zapoznać tutaj), w którym poinformował iż, cytat: „realizując zadanie zakupów sprzętu  informatycznego i oprogramowania dba o to, aby zapewnić właściwy opis przedmiotu zamówienia oraz zachowanie uczciwej konkurencji jak również równego traktowania Wykonawców”. W swoim wyjaśnieniu Zamawiający zapewnił, że wszystkie dokumenty przetargowe opracowywane są w oparciu o obowiązujące przepisy prawa oraz dobre praktyki i „rekomendacje udzielania zamówień publicznych na systemy informatyczne oraz dostawę zestawów komputerowych” (tu zapewne chodzi o rekomendacje Urzędu Zamówień Publicznych – choć  wprost to nie zostało wskazane. Z rekomendacjami można zapoznać się tutaj i tutaj). Śląscy urzędnicy informują ponadto, że wszystkie postępowania powstają w oparciu o wewnętrzne przepisy Urzędu, oparte o ww. rekomendacje. Wskład wspomnianych wewnętrznych przepisów wchodzą:

  • standaryzacja obszaru IT w Śl. UW i Jednostkach Admnistracji Zespolonej;
  • wykaz parametrów technicznych sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Śl. UW i JAZ w 2011 r., wynikających ze standaryzacji obszaru IT;
  • polityka bezpieczeństwa informacji;

 

Ponadto Zamawiający wyjaśnił, iż wymienione nazwy produktów w zadaniach nr 7, 9 i 10 miały na celu wskazanie cech pożądanych produktów, które muszą współpracować z posiadaną przez Urząd infrastrukturą infotmatyczną. Jednocześnie Zamawiający poddał w wątpliwość sens i możliwości zapewnienia sobie praw do kodów źródłowych nabywanych produktów.

Podsumowując należy stwierdzić, że cieszy fakt, iż Śląski Urząd Wojewódzki przy rozpisywaniu przetargów na sprzęt informatyczny i oprogramowanie stosuje opracowane wewnętrzne przepisy, które mają zapewnić transparentny i optymalny dobór produktów. Jest to godne zauważenia, bo świadczy o tym, że urzędnicy są świadomi co do powtarzalności zamówień na narzędzia IT i są na ich przeprowadzanie przygotowani. Jednak skoro Urząd zastrzega, że swoje wewnętrzne przepisy opiera o rekomendacje UZP, to dziwić może fakt, że w opisie przetargu posłużył się nazwami własnymi produktów Microsoft Windows 7 Professional PL oraz Microsoft Office 2010 Home and Business PL. Takie zapisy nie są bowiem zgodne z rekomendacjami UZP, gdyż zgodnie z nimi wspomniane produkty powinny być po prostu określone jako system operacyjny i pakiet biurowy, bez wskazania konkretnych nazw, chyba, że takiemu wskazaniu towarzyszą dokładnie opisane kryteria równoważoności. W tym przetargu jednak tak nie było. Pozostaje zatem pytanie, czy aby na pewno stosowane przez Śl. UW wewnętrzne przepisy są zgodne z rekomendacjami UZP a tym samym z przepisami PZP? Są poważne przesłanki do tego aby sądzić, że niestety tak nie jest...

Reload Image
Autor: Gall
2012-02-15 10:40:33
Przeszkolenie? Lepiej powiedz, kto dostosuje inny system operacyjny do eksploatowanego środowiska i oprogramowania ;) Niestety, "góra" zamawia oprogramowanie, które działa tylko pod Windows, do tego często w domenie. Jeśli ktoś przygotuje Linuxa lub inny system operacyjny tak, żeby bez problemów obsługiwał takie rzeczy, chętnie przetestuję ;)
Autor: c00rupt4d
2012-01-01 21:58:17
Bo przeszkolenie całej kadry na Linuxa było by droższe niż zakup Windowsów...