Nieprawidłowości w Koszalinie

Ryszard Michalski
2011-11-25

Naruszenie przepisów PZP w przetargu ogłoszonym przez Urząd Miejski w Koszalinie. Nieuzasadnione faworyzowanie produktów firmy Microsoft.


Przedmiotem zamówienia jest „Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania na realizację III edycji projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu uczniów koszalińskich szkół”. Przetarg został opublikowany w dzienniku urzędowym UE w dniu 11 listopada br. (TED.354045-2011, nr ref. BZP.271.1.67.2011.GC). Szacowana wartość przetargu wynosi blisko 400 tysięcy złotych brutto. Termin składania ofert ustalono na 19.12.2011 r. Dokumentacja przetargowa dostępna jest na stronie internetowej koszalińskiego magistratu (do pobrania tutaj). Zadanie jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu e-Inclusion Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

W trakcie analizy dokumentacji przetargowej stwierdzono naruszenie przepisów PZP w opisie przedmiotu zamówienia zawartym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia poprzez bezpośrednio wskazanie z nazwy na znaki towarowe konretnych producentów. Mowa tu w szczególności o produktach firmy Microsoft - systemie operacyjnym Windows i pakiecie biurowym Office. Co prawda Zamawiający podał kryteria równoważności do wymienionych produktów, jednakże określił je w taki sposób, że faktycznie wymogi Zamawiającego może spełnić wyłącznie oprogramowanie jednego producenta. Przedstawiony w ten sposób przedmiot zamówienia narusza przepisy PZP w postaci niewłaściwego opisania przedmiotu zamówienia w opublikowanym ogłoszeniu i SIWZ (naruszenie art. 29 ust. 2 i 3 PZP oraz art. 30 PZP) oraz nie zapewnienia zachowania uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców (naruszenie art. 7 ust. 1 PZP).

W przesłanej w dniu 25 listopada br. do Zamawiającego interwencji (można się z nią zapoznać tutaj) Fundacja wnioskuje o modyfikację SIWZ i dostosowanie opisu przedmiotu zamówienia do obowiązujących przepisów PZP. Istotne jest doprecyzowanie kryteriów równoważności, które na obecnym etapie są sformułowane w sposób nieprawidłowy. Szczególnie niezrozumiałe jest zastosowanie wśród kryteriów równoważności konieczności dostarczenia przez Wykonawców wraz z produktem „klucza instalacyjnego i etykietę COA ”, co w oczywisty sposób dyskryminuje wielu producentów oprogramowania, a z perspektywy prawa nie jest to niczym uzasadnione. Zamawiający  w niniejszym postępowaniu powinien zatem opisać precyzyjnie od strony technicznej (jak np.: standardy i protokoły) i funkcjonalnej jakie oprogramowanie jest mu potrzebne, tak by nie doszło do naruszenia przepisów PZP i zasady równości oraz uczciwej konkurencji pomiędzy wykonawcami.

Wydawać by się mogło, że przetarg ogłaszany w ramach projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu uczniów koszalińskich szkół” będzie pozbawiony zapisów, które wykluczają zastosowanie innnych produktów, niż te wskazane przez Zamawiającego. Trzeba mieć nadzieję, że koszalińscy urzędnicy się jeszcze zreflektują i zmodyfikują opis przetargu. Będziemy się tej sprawie przyglądać.

Reload Image