Naruszenie przepisów PZP w Gdyni

Ryszard Michalski
2011-12-06

Urząd Miejski w Gdyni ogłosił przetarg na dostawę nowych komputerów z wymogiem zainstalowania na nich wskazanego z nazwy systemu operacyjnego.


Zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa Zamówień Publicznych (PZP) Zamawiający nie może opisywać przedmiotu zamówienia w sposób który faworyzowałby konkretne rozwiązania. Taka sytuacja zachodzi w momencie wskazania z nazwy producentów oprogramowania, a właśnie taka sytuacja nastąpiła w gdyńskim magistracie. W opisie przedmiotu zamówienia Zamawiający przedstawił wymóg dostarczenia komputerów z „zainstalowanym systemem operacyjnym niewymagającym aktywacji za pomocą telefonu lub Internetu u producenta systemu - Microsoft Windows 7 Professional PL 64-bit lub równoważnym."  Problem w tym, że Zamawiający nie przedstawił w tym zakresie żadnych kryteriów równoważności. W związku z powyższym opisany w ten sposób przedmiot zamówienia narusza przepisy PZP w postaci niewłaściwego opisania przedmiotu zamówienia w opublikowanym ogłoszeniu i SIWZ (naruszenie art. 29 ust. 2 i 3 PZP oraz art. 30 PZP) oraz nie zapewnienia zachowania uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców (naruszenie art. 7 ust. 1 PZP). W tej sprawie w dniu 29 listopada br. Fundacja Wolnego i Otwartego Oprogramowania wystosowała pismo interwencyjne (można się z nim zapoznać tutaj), w którym wnioskuje o modyfikację SIWZ i dostosowanie opisu przedmiotu zamówienia do obowiązujących przepisów PZP.

Ogłoszenie o przetargu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu  18 listopada 2011 r. (TED.360891-2011, nr ref. SI.271.28.2011). Szacowana wartość przetargu wynosi ponad 0,5 mln złotych brutto, a wadium określono na poziomie 15 000 zł. Termin składania ofert ustalono na 28.12.2011 r. Dokumentacja przetargowa dostępna jest na stronie internetowej Urzędu Miasta w Gdyni.

Reload Image