Interwencja na Dolnym Śląsku

Ryszard Michalski
2011-12-13

Nieprawidłowości w przetargu ogłoszonym przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego. Fundacja Wolnego i Otwartego Oprogramowania podjęła w tej sprawie interwencję.


Sprawa dotyczy przetargu na „Zakup 80 komputerów stacjonarnych, 20 sztuk komputerów przenośnych typu notebook, 1 macierzy wraz z instalacją oraz uruchomieniem, na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego”. Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 26 listopada 2011 r. (TED.370139-2011 nr ref. DU-Z.272.130.2011). Szacowana wartość przetargu wynosi blisko 800 tys. zł brutto, a wadium określono na poziomie 17,5 tys. zł. Termin składania ofert ustalono na 05.01.2012 r. Dokumentacja przetargowa dostępna jest na stronie WWW Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.

W opisie przedmiotu zamówienia umieszczonym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zostały zawarte informacje, które naruszają przepisy Prawa Zamówień Publicznych. Wspomnieć należy przede wszystkim o fakcie, iż Zamawiający stawia wymóg dostarczenia przez Oferentów komputerów, które muszą być wyposażone w Microsoft Windows 7 oraz Microsoft Office 2010. Ogłoszone w taki sposób zamówienie, narusza przepisy PZP w postaci:

  • niewłaściwego opisania przedmiotu zamówienia w opublikowanym ogłoszeniu i SIWZ (naruszenie art. 29 ust. 2 i 3 PZP oraz art. 30 PZP),
  • nie zapewnienia zachowania uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców (naruszenie art. 7 ust. 1 PZP).

 

Należy wspomnieć, iż zgodnie z obowiązującymi przepisami PZP Zamawiający nie może opisywać przedmiotu zamówienia w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję, a także wskazywać znaków towarowych, patentów chyba że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny“. Co istotne w przedmiotowym postępowaniu Zamawiający nie zastosował się do wyżej przytoczonych przepisów. W związku z powyższym w dniu 7 grudna br. Fundacja Wolnego i Otwartego Oprogramowania wystosowała pismo interwencyjne (można się z nim zapoznać tutaj), w którym wnioskuje o modyfikację SIWZ.

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego jest kolejną instytucją jaka narusza przepisy PZP. Niestety po raz kolejny w trakcie tworzenia opisu przedmiotu zamówienia zamiast cech funkcjonalnych jakie powinien on posiadać, Zamawiający posiłkuje się wskazaniem konkretnego z nazwy produktu jaki planuje nabyć. Tym samym prowadzi to do patologicznego uproszczenia, polegającego na posługiwaniu się nazwą „Microsoft Windows” zamast po prostu „system operacyjny” oraz „Microsoft Office” zamiast  „pakiet biurowy”. Pozostaje to w sprzeczności z przepisami PZP, które jasno określają, iż przy opisywaniu zamawianych produktów niedopuszczalne jest używanie nazw towarowych, gdyż z góry sugeruje to wykonawcom proponowanie konkretnych rozwiązań, ograniczając w tym przypadku konkurencję. Pozostaje mieć nadzieję, że w obliczu przeprowadzonej przez Fundację interwencji Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego zmodyfikuje opis zamówienia i dostosuje go do obowiązujących przepisów PZP.

Reload Image