ZUS kupuje 4000 pakietów biurowych

Ryszard Michalski
2011-12-01

Fundacja Wolnego i Otwartego Oprogramowania podjęła kolejną interwencję w sprawie przetargu w którym naruszono przepisy Prawa Zamówień Publicznych.


Sprawa dotyczy postępowania ogłoszonego w dniu 22 listopada br. przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych (TED.363645-2011, nr ref. TZ/370/109/11). Przedmiotem przetargu jest „nabycie licencji na 4000 pakietów biurowych Office 2010 Standard lub równoważnego z prawem do bezterminowego użytkowania na stacjach roboczych dla Centrali i Oddziałów ZUS.” Szacowana wartość postępowania sięga ok. 2 milionów złotych, a termin składania ofert ustalono na 9.12.2011. Dokumentacja przetargowa dostępna jest na stronie internetowej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Już w samym tytule zamówienia (!) oraz w opisie przedmiotu zawartym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia można znaleźć zapisy, z których wynika, że Zamawiający z góry określa, że jest zainteresowany nabyciem konkretnego z nazwy produktu – pakietu biurowego MS Office 2010 Standard. Należy w tym miejscu zaznaczyć, że Zamawiający zarówno w tytule, jak i w opisie przedmiotu zawartym w SIWZ umieścił informację, że dopuszcza zaoferowanie rozwiązań równoważnych, a także odnotował oczekiwane wymagania funkcjonalne produktu. Zastanawiające w tym względzie jest to - dlaczego Zamawiający zamiast po prostu określić, że jest zainteresowany nabyciem pakietu biurowego o określonej funkcjonalności, posłużył się konkretnym z nazwy produktem MS Office 2010 Standard? W ocenie Fundacji takie działanie jest niepotrzebne, gdyż z góry sugeruje zaproponowanie wskazanego oprogramowania, tym samym naruszając przepisy PZP w postaci niewłaściwego opisania przedmiotu zamówienia w opublikowanym ogłoszeniu i SIWZ (naruszenie art. 29 ust. 2 i 3 PZP oraz art. 30 PZP) oraz nie zapewnienia zachowania uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców (naruszenie art. 7 ust. 1 PZP). W związku z powyższym w dniu 29 listopada br. Fundacja Wolnego i Otwartego Oprogramowania wystosowała pismo z interwencją, w którym wskazuje Zamawiającemu błędy w rozpisanym przetargu i apeluje o jego ponowne, już prawidłowe ogłoszenie. Z pismem interwencyjnym można zapoznać się tutaj.

Niniejszy przetarg jest już kolejnym przykładem na to, że Zakład Ubezpieczeń Społecznych, jak i wiele innych ważnych instytucji publicznych w Polsce jest uzależnionych od jednego wiodącego na rynku producenta oprogramowania (tzw. zjawisko ”vendor lock-in”). Prowadzi to często do tego, że przetargi ogłaszane przez jednostki administracji publicznej zawierają zapisy, które faworyzyją (wskazują z nazwy) produkty wiodącego dostawcy, tym samym łamiąc przepisy PZP. Opisane w niniejszym artykule postępowanie jest tego przykładem.

Reload Image