W Szczecinie wymagają systemu Windows

Ryszard Michalski
2011-12-16

Interwencja w szczecińskim magistracie w sprawie nieprawidłowości przy przetargu na zakup sprzętu komputerowego.


Sprawa dotyczy zamówienia na „dostawę komputerów przenośnych, ploterów, proofera cyfrowego, risografu oraz serwerów z monitorami i oprogramowaniem do szczecińskich szkół  ponadgimnazjalnych”. Ogłoszenie o przetargu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 25 listopada 2011 r. (TED.368324-2011 nr ref. BZP/220/11). Szacowana wartość przetargu wynosi ponad 650 tysięcy złotych brutto. Termin składania ofert ustalono na 3.01.2012 r. Dokumentacja przetargowa dostępna jest na stronie WWW Urzędu Miasta w Szczecinie.

W przedmiotowym przetargu Zamawiający zawarł kontrowersyjne wymogi dostarczenia sprzętu komuterowego wyposażonego w oprogramowanie konkretnego producenta. W przypadku dostawy komputerów przenośnych wymagane jest wyposażenie ich w system operacyjny: „Microsoft Windows 7 Home Premium PL 32-bit wraz ze wszystkimi niezbędnymi do poprawnej pracy sterownikami. Zainstalowany system operacyjny niewymagający aktywacji za pomocą telefonu lub Internetu w firmie Microsoft lub równoważny system operacyjny. Dołączony nośnik z oprogramowaniem.” W niektórych zestawach Zamawiający wymaga wersji 64-bit oraz dostarczenia innej wersji systemu operacyjnego Windows – 7 Starter PL. Z kolei w przypadku dostawy zestawów serwerów wymagane jest ich dostarczenie z zainstalowanym systemem operacyjnym: „Microsoft Windows Server 2008 Foundation R2 64-bit lub równoważny. Dołączony nośnik z oprogramowaniem.” Powyżej przedstawione wymogi pozostają w sprzeczności z obowiązującymi przepisami Prawa Zamówień Publicznych (PZP). Wg obowiązująch zasad Zamawiający nie może bowiem opisywać przedmiotu zamówienia w sposób który faworyzowałby konkretne rozwiązania tj. wskazywać konkretne z nazwy produkty w opisie przedmiotu zamówienia. Co prawda w niniejszym przetargu Zamawiający zastosował wybieg polegający na dopuszczeniu składnia ofert z produktami równoważnymi (ale i tak nie we wszystkich pozycjach), jednakże w żadnym przypadku nie określił kryteriów równoważności, co jest wymagane w takich sytuacjach.

W związku z powyższym w dniu 7 grudnia br. Fundacja Wolnego i Otwartego Oprogramowania wystosowała pismo z interwencją (można się z nim zapoznać tutaj), w którym wskazuje Zamawiającemu błędy w rozpisanym przetargu w postaci niewłaściwego opisania przedmiotu zamówienia w opublikowanym ogłoszeniu i SIWZ (naruszenie art. 29 ust. 2 i 3 PZP oraz art. 30 PZP) oraz nie zapewnienia zachowania uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców (naruszenie art. 7 ust. 1 PZP). Fundacja apeluje w piśmie o modyfikację warunków zamówienia oraz zwraca uwagę na tematykę dysponowania kodami źródłowymi do oprogramowania i edukację pod kątem uwzględniania w polityce urzędu nie tylko rozwiązań komercyjnych ale również tych opartych na wolnym i otwartym oprogramowaniu. Nieprawidłowości w niniejszym przetargu „rażą” tym bardziej, że zamawiany przez szczeciński magistrat sprzęt komputerowy jest wspófinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013, w projekcie: "Poprawa jakości kształcenia szczecińskich szkół ponadgimnazjalnych poprzez zakup wyposażenia i środków dydaktycznych oraz modernizację pracowni zgodnie z potrzebami rynku pracy”. Wydawać by się mogło, że dysponowanie środkami unijnymi obliguje do zachowania maksymalnego poziomu transparentoności i racjonalności wydatkowania (tj. uwzględniania różnych rozwiązań a nie ograniczania ich doboru jak w przypadku przedstawionego przetargu). Można mieć wątpliwości czy taki sposób działania obowiązywał w tym przypadku...

Reload Image