Interwencja nr 30 w MSWIA

Ryszard Michalski
2011-12-23

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ogłosiło przetarg na doposażenie serwerowni. Zdaniem Fundacji Wolnego i Otwartego Oprogramowania opis przedmiotu zamówienia narusza przepisy PZP.


Ogłoszenie o przetargu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 3 grudnia 2011 r. (TED.377394-2011 nr ref. 52-CPI-ZZP-2244/11). Przedmiotem zamówienia jest „Doposażenie serwerowni DEPiT na potrzeby Projektu „pl.ID – polska karta ID” – Etap II.” . Wartość przetargu jest szacowana na ok. 1,65 mln zł brutto. Termin składania ofert ustalono na 10.01.2012 r. Dokumentacja przetargowa dostępna jest na stronie WWW Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

W opisie przedmiotu zamówienia zostały ujęte zapisy, które zdaniem Fundacji narusząją przepisy Prawa Zamówień Publicznych. Mowa tu przede wszystkim o wymogu dostarczenia oprogramowania o wskazanej przez Zamawiającego nazwie, jak np.: DSView, iTRACS CPIM-iCDC, SolarWinds, Microsoft Windows 7, ESET Smart Security, Nero 8 Essentials. Co prawda, przy niektórych pozycjach Zamawiający zawarł możliwość zaoferowania rozwiązań równoważnych, aczkolwiek nie wymienił w tym miejscu kryteriów porównawczych z wymienionymi z nazwy produktami. Opisany w ten sposób przedmiot zamówienia narusza przepisy PZP w postaci niewłaściwego opisania przedmiotu zamówienia w opublikowanym ogłoszeniu i SIWZ (naruszenie art. 29 ust. 2 i 3 PZP oraz art. 30 PZP) oraz nie zapewnienia zachowania uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców (naruszenie art. 7 ust. 1 PZP). W przesłanej do Ministerstwa interwencji, Fundacja wskazała, iż zgodnie z obowiązującymi przepisami PZP Zamawiający nie może opisywać przedmiotu zamówienia w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję, a także wskazywać na znaki towarowe lub patenty, chyba że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny“. W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający określił przedmiot oraz wielkość lub zakres zamówienia w  sposób niezgodny z wyżej cytowanymi przepisami. W związku z powyższym Fundacja zwróciła się do Ministwerstwa z wnioskiem o modyfikację SIWZ i dostosowanie opisu przedmiotu zamówienia do obowiązujących przepisów PZP. Z pismem interwencyjnym można zapoznać się tutaj.

Pozostaje mieć nadzieję, że w związku reorganizacją Rządu i związanego z tym podziału MSWIA na dwa odrębne resoty tj. - Ministerstwa Spraw Wewnętrznych (MSW) oraz Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji (MAiC), szczególnie ta druga komórka zadba o to by w przyszłości przetargi publiczne na narzędzia IT były rozpisywane zgodnie z przepisami PZP. Pytanie jednak czy rozmnażanie administracji będzie na to szansą czy też dodatkowym utrudnieniem...

Reload Image