UM Koszalin zmienia SIWZ po interwencji Fundacji!

Ryszard Michalski
2011-12-30

W odpowiedzi na zastrzeżenia do przetargu ogłoszonego przez koszaliński magistrat, Prezydent Miasta zadeklarował wycofanie z treści zamówienia zapisów naruszających ustawę Prawa Zamówień Publicznych.


W przesłanym przez Prezydent Koszalina piśmie (można się z nim zapoznać tutaj) podziękował on za sygnalizację zastrzeżeń dotyczących przedmiotowego postępowania. Odnosząc się ze zrozumieniem do wystosowanych sugestii Fundacji, a także deklarując dbałość o prawidłowe gospodarowanie środkami publicznymi, potwierdził przeprowadzenie analizy zapisów postępowania. Zdaniem badających sprawę urzędników nie wszystkie wskazane przez Fundację  zapisy SIWZ naruszają postanowienia obowiązującej ustawy PZP. W piśmie wprost stwierdzono, że „Zamawiający przygotował postępowakonie o udzielenie zamówienia publicznego w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie Wykonawców”.  Przedstawiciele urzędu wskazują na zapisy SIWZ zawierające sformułowanie „lub pakiet równoważny”. Tym samym dowodzą, że w opisie zamawianego oprogramowania znalazł się zarówno warunek równoważności, jak i specyfikacja  oczekiwanych funkcjonalności wraz z podaniem wymaganych formatów przetwarzania dokumentów, to samo dotyczy systemu operacyjnego. W kolejnym akapicie pisma pojawia się informacja, że rekomendacje w zakresie udzielania zamówień publicznych na dostawę komputerów na rok 2010, opracowane przez Prezesa UZP nie wykluczają jednoznacznego określenia z nazwy wymaganego systemu operacyjnego. Ponadto opis w SIWZ uzasadnia fakt, że urząd zobowiązany jest do unifikacji systemów operacyjnych oraz oprogramowania biurowego ze względu na implementację platformy cyfrowej w gminie. Taka unifikacja jest konieczna ze względu na minimalizację kosztów. Obowiązującym w tym momencie urzędowym standardem są systemy operacyjne Microsoft Windows oraz oprogramowanie biurowe Microsoft Office.

Jednocześnie, co najistotniejsze dla FWiOO urzędnicza analiza zapisów SIWZ doprowadziła do wycofania jednego sformułowania „klucz instalacyjny i etykietę COA”. Podane kryterium zostało ocenione jako mogące nosić znamiona dyskryminacji niektórych producentów. Także interwencja Fundacji w tym przypadku okazała się podstawą zmiany warunków postępowania.

Sprawa dotyczy przetargu na „Dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania na realizację III edycji projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu uczniów koszalińskich szkół”. Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w dzienniku urzędowym UE w dniu 11 listopada br. (TED.354045-2011, nr ref. BZP.271.1.67.2011.GC). Szacowana wartość przetargu wynosi blisko 400 tysięcy złotych brutto. Termin składania ofert ustalono na 19.12.2011 r. Dokumentacja przetargowa dostępna jest na stronie internetowej koszalińskiego magistratu (do pobrania tutaj). Zadanie jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu e-Inclusion Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. W przesłanej w dniu 25 listopada br. do Zamawiającego interwencji (można się z nią zapoznać tutaj) Fundacja wnioskowała o modyfikację SIWZ i dostosowanie opisu przedmiotu zamówienia do obowiązujących przepisów PZP.