Carl Silver, sxc.hu www.carlsilver.com
Carl Silver, sxc.hu www.carlsilver.com

PIP zamawia 260 licencji Microsoft Office

Grzegorz Kmita
2011-03-31

Fundacja Wolnego i Otwartego Oprogramowania podjęła kolejną interwencję w sprawie naruszeń przepisów PZP przy przetargu ogłoszonym przez Państwową Inpekcję Pracy.


Sprawa dotyczy przetargu ogłoszonego 26 marca 2011 r., w którym PIP zamawia oprogramowanie biurowe dla laptopów. Ogłoszenie o przetargu pt. Dostawa oprogramowania biurowego dostępne jest w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (TED.97123-2011) a szczegóły zamówienia – w Biuletynie Informacji Publicznej PIP. Tryb: przetarg nieograniczony, nr. ref. GOZ-353-221-6/2011, termin składania ofert: 18.05.2011 r., szacunkowa wartość zamówienia – 260 000,00 zł z vat; wadium: 3.000 zł.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa 260 sztuk licencji z prawem do użytku komercyjnego (zamawiający i jego jednostki to administracja państwowa) wraz z niepowtarzalnymi (unikalnymi) kluczami oprogramowania Microsoft Office 2010 PL 32/64 bit w wersji zawierającej min. następujące komponenty: Word, Excel, PowerPoint i Outlook (nie może być to licencja typu OEM) lub oprogramowanie równoważne pod względem funkcjonalności dla jednostek organizacyjnych Państwowej Inspekcji Pracy.

W postępowaniu zamawiający teoretycznie dopuszcza rozwiązania równoważne, jednak nie przedstawia prezycyjnie kryteriów równoważności, stawiając z drugiej strony cały szereg warunków, które oferta równoważna musiałaby spełnić:
W celu potwierdzenia, że oferowane oprogramowanie odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty następujące dokumenty:
1) Dokumenty wykazujące uwzględnienie w cenie oferty niezbędnych dodatkowych kosztów ponoszonych przez wykonawcę (jeżeli dotyczy).
2) Oświadczenie producenta oferowanego oprogramowania, że jest ono równoważne pod względem funkcjonalności z oprogramowaniem Microsoft, zaświadczenie podmiotu uprawnionego do kontroli jakości, potwierdzające, że oferowany produkt odpowiada specyfikacjom technicznym oprogramowania Microsoft.
3) Oświadczenie producenta oprogramowania, że zaoferowane oprogramowanie posiada (...) pełną kompatybilność i zgodność z obecnie zainstalowanym i pracującym u zamawiającego oprogramowaniem biurowym, antywirusowym, narzędziowym, systemowym (dla stacji roboczych i serwerów) pracujących na systemach operacyjnych Microsoft Windows w wersjach 32 i 64 bity oraz własnym zgodnym z Microsoft Windows, niewymagającym dodatkowych nakładów finansowych ze strony zamawiającego w celu dostosowania.
4) Oświadczenie wykonawcy, że zaoferowane oprogramowanie nie wymaga od zamawiającego organizowania dodatkowych szkoleń jego obsługi.

Zamawiający nie opisuje więc zamawianego oprogramowania pod względem technicznym ani funkcjonalnym, jednocześnie żądając, by zaoferowane oprogramowanie było równoważne pod względem funkcjonalnym z oprogramowaniem Microsoft. Trudno wszak oczekiwać, by jakiekolwiek rodzaje oprogramowania, szczególnie tak złożone, jak pakiety biurowe, w skład których wchodzi wiele aplikacji, były w stu procentach równoważne pod względem funkcjonalnym i technicznym - tym bardziej, że warunki równoważności nie zostały nawet ogólnie przedstawione. Co więcej, Zamawiający oczekuje w punkcie 4 by Wykonawca zapewnił, że oprogramowanie nie będzie wymagało prowadzenia dodatkowych szkoleń w zakresie jego obsługi - co jest warunkiem w zasadzie niemożliwym do spełnienia, gdyż same tylko różnice interfejsu oprogramowania, nawet jeżeli niewielkie, wymagałyby tego rodzaju przeszkolenia. Jasne jest więc, że równoważność jest w tym przypadku iluzoryczna.

W związku ze stwierdzeniem naruszeń przepisów PZP Fundacja wystosowała do PIP pismo interwencyjne. Można się z nim zapoznać tutaj.