FWIOO startuje z kolejnym projektem!

Ryszard Michalski
2012-07-16

Miło nam poinformować, że Fundacja Wolnego i Otwartego Oprogramowania ponownie zajmie się monitoringiem zamówień publicznych na narzędzia IT w ramach projektu finansowanego przez Fundację im. Stefana Batorego.


Projekt pt. „Monitorowanie ogłoszeń przetargowych na oprogramowanie i sprzęt komputerowy w jednostkach administracji rządowej i samorządowej oraz podejmowanie interwencji w przypadku wykrycia nieprawidłowości (kontynuacja)" realizowany będzie w okresie od 1 lipca 2012 r. do 30 czerwca 2013 r. W ramach projektu zakłada się monitorowanie zamówień publicznych na oprogramowanie komputerowe, przeprowadzanych przez jednostki administracji rządowej i samorządowej oraz podejmowanie interwencji w przypadku wykrycia nieprawidłowości. Działania polegają na codziennym monitoringu przetargów publicznych na narzędzia IT publikowanych w dzienniku urzędowym Unii Europejskiej. W ramach projektu powstaną także dwa raporty półroczne analizujące rynek zamówień publicznych na narzędzia IT.


Projekt jest o tyle istotny, że obecnie w ogłaszanych przetargach nagminnie naruszane są przepisy PZP m.in. w postaci niewłaściwego opisania przedmiotu zamówienia w opublikowanym ogłoszeniu i SIWZ (naruszenie art. 29 ust. 2 i 3 PZP oraz art. 30 PZP) oraz nie zapewnienia zachowania uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców (naruszenie art. 7 ust. 1 PZP). Do najpoważniejszych z naruszeń należą m.in.: wskazywanie nazw konkretnych producentów przy zamawianych produktach oraz dokonywanie przez zamawiających zakupu licencji programów bez przeniesienia autorskich praw majątkowych. Co istotne w wielu przypadkach można odnieść wrażenie, że zamawiający nie mają wiedzy na temat rekomendacji Urzędu Zamówień Publicznych dotyczących udzielania zamówień na systemy informatyczne, które opisują sposób kształtowania procesu udzielania zamówień dotyczących informatyzacji instytucji publicznych, pozwalający w możliwie najszerszym zakresie na zachowanie konkurencyjności. Ponadto można zauważyć, że zamawiający nie mają praktycznie żadnej wiedzy na temat możliwości stosowania wolnych i otwartych rozwiązań (WIOO) jako alternatywy dla drogich komercyjnych programów. Zamawiający nie mają nawyku przeprowadzania przed ogłoszeniem postępowań rzetelnych analiz TCO (Total Costof Ovnership) które ukazałyby całkowity koszt wdrożenia pożądanych rozwiązań, tym samym generując spore oszczędności. Brak transparentności w postępowaniach przetargowych i nagminne naruszenie przez zamawiających przepisów PZP ma przełożenie na nieefektywne wydawanie środków publicznych, gdyż ograniczają zasady uczciwej konkurencji. Problem jest o tyle istotny, że w ostatnich latach intensywnie przebiega informatyzacja adm. publ., a wydatki sektora publ. na oprogramowanie i sprzęt informatyczny są na tak wysokim poziomie, że w znaczący sposób kształtują cały rynek IT w Polsce. Warto przytoczyć, że wedle badań Fundacji podsumowujących rok 2011, tylko w dwustu największych przetargach na narzędzia IT wydatki sektora publicznego przekroczyły ponad 2,8 mld zł! Biorąc pod uwagę wcześniej prowadzone przez Fundację analizy porównujące przykładowe koszty wdrożenia systemów operacyjnych i pakietów biurowych, należy zauważyć, iż te oparte na wolnym i otwartym oprogramowaniu są nawet 70% tańsze od rozwiązań oprogramowania zamkniętego. Realizacja projektu ma na celu zwiększenie przejrzystości w publicznym procesie decyzyjnym.

Projekt “Monitorowanie zamówień publicznych na oprogramowanie i sprzęt komputerowy, przeprowadzanych przez jednostki administracji rządowej i samorządowej oraz podejmowanie interwencji w przypadku wykrycia nieprawidłowości” jest kontynuacją działań podejmowanych przez Fundację od 2009 r. realizowanych przy wsparciu odpowiednio Funduszu dla Organizacji Pozarządowych oraz w ramach programu „Demokracja w Działaniu” Fundacji im. Stefana Batorego.