Dobre praktyki w Powiecie Otwockim

Ryszard Michalski
2012-07-27

Zarząd Powiatu Otwockiego ogłosił przetarg na zakup komputerów przenośnych. Jest spora szansa na to, aby zostało w nich zainstalowane wolne i otwarte oprogramowanie.


Przetarg został ogłoszony w dniu 13 lipca br. (TED.221445-2012, nr ref. SAI.V.272.P19.2012). Jego przedmiotem jest: „Dostawa i konfiguracja 470 szt. komputerów przenośnych – laptopów z systemem operacyjnym wraz z zainstalowanym pakietem biurowym oraz oprogramowaniem antywirusowym oraz świadczenie usług serwisu przez okres 36 miesięcy.” Szacowana wartość zamówienia wynosi ponad 1,5 mln zł. Termin składania ofert wyznaczono na dzień 21 sierpnia br. Zadanie jest realizowane w ramach Programu Operacyjnego Inowacyjna Gospodarka ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego osi piorytetowej 8. Działanie 8.3 „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion”. Z dokumentają przetargową można zapoznać się na stronie WWW Powiatu Otwockiego.

W ramach przetargu Zamawiający zamierza zakupić 470 komputerów przenośnych z zainstalowanym systemem operacyjnym, pakietem biurowym i antywirusowym oraz z zapewnieniem obługi serwisowej. Co istotne Zamawiający pozostawił Wykonawcom pełną dowolność odnośnie doboru każdego z wyżej wymienionych rozwiązań. Bardzo cieszy fakt, że w przetargu nie zostały wskazane żadne znaki towarowe konkretnych produktów, a jedynie wymieniono zestawienie funkcjonalności jakie muszą spełniać wybrane programy. O ile w przypadku programu antywirusowego i systemu operacyjnego zamawiający dość szczegółowo opisał jego parametry techniczne (wymienił je w 37 punktach), to w przypadku pakietu oprogramowania biurowego wymagania zostały opisane bardziej ogólnie. Zamawiający określił jedynie, że wymagany jest:

”Zainstalowany pakiet biurowy posiadający funkcjonalności (co najmniej):

- edytor tekstu,

- arkusz kalkulacyjny

- program do tworzenia prezentacji”.

To co cieszy jednak najbardziej, to zapis: ”Dopuszczamy licencje komercyjne oraz open source”. Oczywiście taka wzmianka absolutnie nie jest wymagana w opisach przedmiotu zamówienia, jednakże takie podkreślenie pełnej dowolności w oferowanych produktach jest miło widziane. Warto bowiem pamiętać, że w związku z bardzo dużą ilością przetargów w których wprost wskazywane są produkty konkretnej marki (tym samym naruszając przepisy PZP), komunikat o dopuszczeniu zarówno rozwiązań open source jak i komercyjnych wychodzi naprzeciw wykonawcom, którzy mogą stworzyć optymalną ofertę, nie mając narzuconych żadnych ograniczających wytycznych.

Niezmiernie cieszy fakt, że można spotkać przetargi na narzędzia informatyczne co do których nie ma zastrzeżeń odnośnie prawidłowego opisu przedmiotu zamówienia. Z drugiej strony dość dziwna jest sytuacja, w której cały czas prawidłowo ogłaszane przetargi publiczne to nie chleb powszedni a jedynie rzadka praktyka. Dlatego też tak istotne jest prezentowanie modelowych przetargowych przykładów, tak aby inni Zamawiający mogli z nich korzystać, tym samym zwiększając tranparentność zamówień publicznych.