Nieprawidłowości w przetargu na „Cyfrową Szkołę”

Ryszard Michalski
2012-08-24

W postępowaniu ogłoszonym przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji na dostawę sprzętu komputerowego dla rządowego programu „Cyfrowa Szkoła” naruszono przepisy PZP.


Sprawa dotyczy przetargu ogłoszonego przez MAIC w dniu 27.07.2012 r. (TED.304123-2011, nr ref.: 24/MAC/PN/12). Przedmiotem zamówienia jest „Dostawa sprzętu komputerowego związanego z realizacją Rządowego programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych Cyfrowa Szkoła.” Zamówienie zostało podzielone na 7 części, które obejmują:

 • Część nr 1: komputery przenośne dla nauczycieli typu notebook w ilości 56 szt. oraz komputery przenośne dla uczniów netbook typ 1 w ilości 216 szt.
 • Część nr 2: komputery przenośne dla uczniów netbook typ 2 w ilości 166 szt.
 • Część nr 3: tablety typ 1 w ilości 318 szt.
 • Część nr 4: tablety typ 2 w ilości 146 szt.
 • Część nr 5: tablice interaktywne w ilości 17 szt., projektory multimedialne typ 1 (o krótkiej ogniskowej) w ilości 17 szt., projektory multimedialne typ 2 w ilości 39 szt. oraz przenośne ekrany projekcyjne w ilości 39 szt.
 • Część nr 6: routery ze zintegrowanymi switchami i punktami dostępowymi sieci bezprzewodowej w ilości 24 szt., punkty dostępowe sieci bezprzewodowej (AP) w ilości 107 szt.
 • Część nr 7: zestawy aktywnych głośników komputerowych w ilości 56 szt., kamery cyfrowe w ilości 141 szt., skanery płaskie w ilości 56 szt. oraz tablety graficzne w ilości 11 szt.

 

Termin składania ofert ustalono na dzień 5.09.2012 r.. Zamawiający szacuje wartość przetargu na poziomie 1 000 000 – 2 000 000 zł bez VAT. Dokumentacja przetargowa dostępna jest na stronie WWW Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji.

Niestety w trakcie analizy dokumentacji przetargowej przez eksperta Fundacji stwierdzono naruszenie przepisów PZP w opisie przedmiotu zamówienia zawartym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ). Dotyczy to w szczególności wskazań nazw systemów operacyjnych jakie w SIWZ umieścił zamawiający przy poszczególnych zestawach komputerowych jakie chce nabyć, tj:

 • „System operacyjny: Microsoft Windows 7 (lub nowszy) lub równoważny” (str. 21)
 • „System operacyjny Microsoft Windows 7 (lub nowszy)  lub równoważny.”  (str. 22)
 • „System operacyjny: oparty o jądro Linux lub równoważny.” (str. 24)
 • „System operacyjny Android Honeycomb (lub nowszy) lub równoważny” (str. 25)
 • „System Operacyjny iOS lub równoważny” (str. 26)

 

W każdym z wymienionych powyżej przypadków pojęcie „równoważności” systemów określono bardzo niedokładnie i nieprecyzyjnie, w sposób, który de facto uniemożliwia złożenie oferty „równoważnej”, tym samym naruszono przepisy PZP. Warto bowiem zauważyć, że stosowanie nazwy własnej z dopuszczeniem równoważności może występować wyłącznie wtedy, gdy jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia, zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń i wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny”. Jednak wszystkie ww. przesłanki muszą być spełnione kumulatywnie i to zamawiający jest zobligowany udowodnić ich istnienie. Dopuszczając możliwość składania ofert równoważnych, zamawiający jest obowiązany do precyzyjnego określenia parametrów technicznych i wymagań jakościowych, gdyż bez takiego ich określenia nie istnieje możliwość ich porównania. W przedmiotowym postępowaniu przesłanki określone w art.29 ust.3 umożliwiające zamawiającemu użycie nazwy własnej, produktu, producenta nie są spełnione łącznie, tym samym użycie nazwy własnej oprogramowania (produktu i producenta) z pozornym wyłącznie (nie opisanym dokładnie i wyczerpująco znaczeniem równoważności), stanowi naruszenie podstawowych zasad prawa wspólnotowego i krajowego.

Ponadto zamawiający dokonując opisu przedmiotu zamówienia w SIWZ wskazując konkretne produkty konkretnego producenta oprogramowania naruszył również art. 7 PZP, który nakazuje zapewnić zachowanie uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców. Wskazanie z nazwy konkretnego systemu operacyjnego z góry nakreśla bowiem oczekiwania zamawiającego i sugeruje wykonawcom zaproponowanie właśnie tego produktu. Trudno bowiem spodziewać się, aby wykonawcy zaproponowali inny system operacyjny – rodziłoby to bowiem obawy o możliwość odrzucenia takiej oferty z powodu nie spełnienia (nieprecyzyjnych) warunków równoważności.

W związku ze stwierdzonym naruszeniem przepisów PZP w niniejszym przetargu Fundacja Wolnego i Otwartego Oprogramowania skierowała do zamawiającego pismo interwenyjne  (można zapoznać się z nim tutaj) z wnioskiem o wprowadzenie zmian w SIWZ i tym samym dostosowanie opisu przedmiotu zamówienia do PZP.

Pozostaje mieć nadzieję, że MAIC stojący na straży cyfryzacji w Polsce uwzględni przesłane uwagi. Trudno byłoby bowiem zrozumieć sytuację, w której jeden ze sztandarowych rządowych programów jakim jest „Cyfrowa Szkoła” na samym starcie będzie budził wątpliwości i stwarzał poczucie niedopracowania.