Interwencja w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego

Ryszard Michalski
2012-09-17

Urzędnicy planują zakupić 337 komputerów z systemem operacyjnym Microsoft Windows?


Niestety wszystko wskazuje na to, że takie są właśnie intencje przedstawicieli ministerstwa. Sprawa dotyczy postępowania ogłoszonego w dniu 14 sierpnia br. przez Resort Rozwoju Regionalnego (TED.258913-2012, nr ref. BDG-V-281-65-MWr/12). Przedmiotem przetargu jest „Dostawa nowych, nieużywanych urządzeń komputerowych.”. Szacowana wartość postępowania sięga ponad 1 milion złotych, a termin składania ofert ustalono na 18 września br. Dokumentacja przetargowa dostępna jest na stronie WWW Ministerstwa Rozwoju Regionalnego.

Uwagę Ekspertów Fundacji zwróciły zapisy umieszczone w załączniku do Specyfikacji Istotnych Waraunków Zamówienia opisujące jego przedmiot, zgodnie z którymi resort oczekuje od wykonawców dostarczenia komputerów z zainstalowanym, wskazanym z nazwy systemem operacyjnym. Co istotne takie wskazania występują przy wszystkich 337 komputerach jakie w tym przetargu resort planuje nabyć! Widoczne są one zarówno przy zakupie jednostek centralnych (260 sztuk), notebookach (39 sztuk – typ I, 14 sztuk – typ II) oraz netbookach (24 sztuki). W każdym z wymienionych przypadków ministerstwo oczekuje komputerów z „Systemem operacyjnym: Microsoft  OEM Windows 7 Professional PL 32/64 bit”. Co prawda urzędnicy zamieścili informację, zgodnie z którą dopuszczalne jest zaoferowanie rozwiązania równoważnego, ale warunki równoważności ograniczyły się jedynie do krótkiego zdania: ”rozwiązanie równoważne poprawnie współpracujące z Microsoft Office 2003 i 2007 oraz systemem domenowym MS Windows (Windows Serwer 2003)”.

Niestety jest to kolejny przetarg w którym urzędnicy dokonali pewnego uproszczenia polegającego na nazywaniu „systemu operacyjnego” po prostu „Windowsem”. Tymczasem pozostaje to w sprzeczności z przepisami PZP, gdyż sugeruje wykonawcom zaoferowanie wskazanego z nazwy produktu od konkretnego producenta. Warto w tym miejscu przypomnieć, iż zgodnie z obowiązującymi przepisami PZP zamawiający nie może opisywać przedmiotu zamówienia w sposób który faworyzowałby konkretne rozwiązania tj. wskazywać na konkretne z nazwy produkty w opisie przedmiotu zamówienia. Wskazanie na system operacyjny Microsoft Windows, którego w przedmiotowym postępowaniu dopuścił się zamawiający narusza przepisy PZP w postaci niewłaściwego opisania przedmiotu zamówienia w opublikowanym SIWZ (naruszenie art. 29 ust. 2 i 3 PZP oraz art. 30 PZP) oraz nie zapewnienia zachowania uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców (naruszenie art. 7 ust. 1 PZP). Warto w tym miejscu zaznaczyć, że użycie nazwy własnej może być stosowane wyłącznie wtedy, gdy nie można opisać przedmiotu zamówienia inaczej niż przez podanie jako przykładu nazwy konkretnego rozwiązania konkretnego producenta, jednak musi być to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia, zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń i wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny”. Jednak co istotne wszystkie wymienione powyżej przesłanki muszą być spełnione kumulatywnie i to zamawiający jest zobligowany udowodnić ich istnienie. Dodatkowo dopuszczając możliwość składania ofert równoważnych, to zamawiający jest obowiązany do precyzyjnego (nie ograniczajacego się do jednego zdania jak w przedmiotowym przetargu) określenia parametrów technicznych i wymagań jakościowych, gdyż bez takiego ich określenia nie istnieje możliwość ich porównania.

Warto w tym miejscu przypomnieć, iż Urząd Zamówień Publicznych, mając na uwadze specyfikę produktów (tj. skomplikowany opis techniczny) jakimi są systemy operacyjne, przygotował dla zamawiających „Rekomendacje dotyczące udzielania zamówień na dostawę zestawów komputerowych”, (UZP, Warszawa 2012 r). oraz „Rekomendacje udzielania zamówień publicznych na systemy informatyczne”, (UZP,  Warszawa 2009 r.), które stanowią dla zamawiających swego rodzaju „ściągę” i wzorzec do wypracowania optymalnego i zgodnego z przepisami PZP opisu przedmiotu zamówienia. Z pewnością gdyby urzędnicy skorzystali z owych rekomendacji, do tego niepotrzebnego wskazania by nie doszło.

W związku ze stwierdzeniem naruszenia przepisów PZP w przedmiotowym przetargu Fundacja Wolnego i Otwartego Oprogramowania wystosowała do zamawiającego pismo interwencyjne (można się z nim zapoznać tutaj), w którym wnioskuje o modyfikację SIWZ. Będziemy oczekiwać na ustosunkowanie się ministerstwa do przedstawionych zarzutów.