Dolnośląski Urząd Marszałkowski modyfikuje SIWZ!

Ryszard Michalski
2012-10-08

Urzędnicy z Dolnego Śląska docenili uwagi Ekspertów Fundacji Wolnego i Otwartego Oprogramowania i dostosowali dokumentację przetargową do obowiązujących przepisów Prawa Zamówień Publicznych.


Sprawa dotyczy zamówienia publicznego na „Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby UMWD” (TED.257337-2012, nr ref. DU-Z.272.96.2012) ogłoszonego przez Urząd w dniu 11 sierpnia br. Po analizie dokumentów przetargowych Eksperci Fundacji uznali, iż w przedmiotowym zamówieniu naruszono przepisy PZP poprzez wskazanie konkretnych produktów od konkretnego producenta. Dotyczyło to w szczególności wskazań na produkty firmy Microsoft: system operacyjny MS Windows 7 Professional 32 bit oraz pakiet biurowy MS Office 2010 Professional Plus. Jak zauważyli Eksperci Fundacji wprowadzenie tego typu zapisów do dokumentacji przetargowej jest dyskryminujące dla Wykonawców mogących oferować produkty o porównywalnej funkcjonalności ale innych marek, w związku z powyższym Fundacja skierowała do Zamawiającego pismo z wnioskiem o modyfikację SIWZ i dostosowanie opisu przedmiotu zamówienia do obowiązujących przepisów PZP. Uzasadniając wniosek powołano się na ustawę regulującą prawo zamówień publicznych w Polsce, zgodnie z zapisami której stosowanie nazw własnych jako określenie zamawianego produktu stanowi naruszenie art.29 ust.2 i 3 PZP (poprzez niewłaściwe opisanie przedmiotu zamówienia) oraz art.7 ust.1 PZP (poprzez nie zapewnienie zachowania uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców).

Co cieszy urzędnicy UMWD nie zbagatelizowali zastrzeżeń przedstawionych przez Fundację. Na stronie WWW Zamawiającego pojawiła się zmodyfikowana dokumentacja przetargowa (można się z nią zapoznać tutaj). Z opisu przedmiotu zamówienia zniknęły m.in. wyżej opisane wskazania na MS Windows 7 Professional 32 bit oraz MS Office 2010 Professional Plus. W zmodyfikowanej wersji Zamawiający określa swoje zapotrzebowanie już poprostu na „system operacyjny”oraz „pakiet biurowy”! Co istotne dzięki tym zmianom w SIWZ nie ma już przeciwskazań do tego aby zaoferować Zamawiającemu rozwiązania innych marek niż wcześniej sugerowane, otwierając tym samym możliwość proponowania produktów opartych o Wolne i Otwarte Oprogramowanie! Warto zauważyć, że w dokumentacji przetargowej Zamawiający zawarł również informację, iż: „zastrzega sobie prawo do zlecenia niezależnej firmie audytu w zakresie weryfikacji kompatybilności dostarczonego oprogramowania z wymaganiami SIWZ.”. Należy przypuszczać, że przytoczony zapis wynika z pewnych obaw urzędników związanych z możliwością zaoferowania im nowych, nieznanych dotąd programów, stąd chcą się na taką sytuację zabezpieczyć. Z pewnością można jednak takie zastrzeżenie zrozumieć.

Dokonana przez Zamawiającego modyfikacja SIWZ w przedmiotowym przetargu jest niewątpliwym sukcesem Fundacji Wolnego i Otwartego Oprogramowania. Niezmiernie cieszy fakt, iż urzędnicy potrafili przyznać się do błędu i bez zbędnej zwłoki skorygowali dokumentację przetargową. W tym miejscu warto podkreslić, że interwencje podejmowane przez FWIOO niekiedy mogą Zamawiającemu przyspożyć pewnych problemów i utrudnić przeprowadzenie postępowania (np. poprzez konieczność modyfikacji SIWZ czy opóźnienie rozstrzygnięcia przetargu), jednak są one podejmowane tylko w sytuacjach, w których zdaniem naszych Ekspertów zachodzi taka faktyczna potrzeba (tj. podejrzenie naruszenia przepisów PZP). Jak pokazuje choćby przypadek niniejszego postępowania, prowadzenie takich działań jest potrzebne i uzasadnione. Z pewnością opisana sytuacja może posłużyć jako wzorzec współpracy na linii organizacja strażnicza (watchdog) a administracja publiczna. Pokazuje on bowiem namacalnie jak ważną rolę spełniają organizacje pozarządowe, które swoimi merytorycznymi uwagami są w stanie wspierać urzędników i wspólnie zmieniać administrację na lepsze. Ważne, że coraz częściej głos NGO jest w tych sprawach słyszalny!