Świętokrzyski Urząd Marszałkowski narusza przepisy Prawa Zamówień Publicznych?

Ryszard Michalski
2013-04-26

Nieprawidłowości w postępowaniu przetargowym na rozbudowę infrastruktury informatycznej w ramach projektu „e-świętokrzyskie?


Jest to kolejne kontrowersyjne zamówienie publiczne wytropione przez ekspertów Fundacji Wolnego i Otwartego Oprogramowania w ramach projektu „Monitorowanie ogłoszeń przetargowych na oprogramowanie i sprzęt komputerowy w jednostkach administracji rządowej i samorządowej oraz podejmowanie interwencji w przypadku wykrycia nieprawidłowości". Tym razem wątpliwości wzbudził przetarg na „Zakup i wdrożenie systemów dziedzinowych (SD) i elektronicznego obiegu dokumentów (EOD) wraz z dostawą sprzętu komputerowego, w ramach projektu „e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST” rozpisany przez Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach.  Ogłoszenie o zamówieniu w dniu 4 kwietnia opublikowano w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej - TED: 110441-2013. Szacowana wartość przetargu wynosi ponad 5,2 mln zł. Termin składania ofert upływa w dniu 17 maja 2013 r. Dokumentacja przetargowa dostępna jest na stronie internetowej Świętokrzyskiego Urzędu Marszałkowskiego.

Ekspertów Fundacji zaciekawił wymóg jaki postawił Zamawiający w załączniku do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) tj.: „Stacja robocza musi: (…) posiadać zainstalowany system operacyjny Microsoft Windows 7 Professional 64bit PL lub równoważny”, przy czym nieokreślone zostały żadne wymagania funkcjonalne dla systemu równoważnego. Tymczasem zgodnie z przepisami Prawa Zamówień Publicznych (PZP) używanie w opisie przedmiotu zamówienia znaków towarowych dopuszczalne jest tylko w wyjątkowych sytuacjach (stosowanych łącznie), gdy:

  1. jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia,
  2. zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń,
  3. wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny”.


Dopuszczając możliwość składania ofert równoważnych, zamawiający powinien precyzyjnnie określić parametry techniczne, funkcjonalne i wymagania jakościowe, gdyż bez takiego ich określenia nie istnieje możliwość porównania systemów operacyjnych. Zamawiający ma obowiązek stworzyć w postępowaniu warunki do tego aby Wykonawcy mogli zaoferować oprogramowanie dowolnego producenta, nie można bowiem opisywać przedmiotu zamówienia w sposób który faworyzowałby konkretne produkty od konkretnych producentów. Użycie nazw własnych w Opisie Przedmiotu Zamówienia i brak określenia warunków równoważności narusza zdaniem ekspertów Fundacji przepisy PZP w postaci niewłaściwego opisania przedmiotu zamówienia w opublikowanym ogłoszeniu i SIWZ (naruszenie art. 29 ust. 2 i 3 PZP oraz art. 30 PZP) oraz nie zapewnienia zachowania uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców (naruszenie art. 7 ust. 1 PZP). W związku z powyżej opisanymi watpliwościami do przedmiotowego postępowania przetargowego Fundacja wystosowała do zamawiającego wniosek o dostosowanie dokumentacji przetargowej do obowiązujących przepisów PZP.

Warto przypomnieć, iż Urząd Zamówień Publicznych, mając na uwadze specyfikę produktów (tj. skomplikowany opis techniczny) jakimi są systemy operacyjne, przygotował dla zamawiających „Rekomendacje dotyczące udzielania zamówień na dostawę zestawów komputerowych”, (UZP, Warszawa 2012 r). oraz „Rekomendacje udzielania zamówień publicznych na systemy informatyczne”, (UZP,  Warszawa 2009 r.), które stanowią dla zamawiających swego rodzaju „ściągę” i wzorzec do wypracowania optymalnego i zgodnego z przepisami PZP opisu przedmiotu zamówienia. Zdaje się, że przy tworzeniu dokumentacji przedmiotowego przetargu świętokrzyscy urzędnicy jednak z owych rekomendacji nie korzystali.