Bez równoważności w Agencji Nieruchomości Rolnych

Ryszard Michalski
2013-05-16

W przetargu na zakup sprzętu komputerowego nie przewidziano możliwości zaoferowania innych systemów operacyjnych niż Microsoft Windows.


Sprawa dotyczy zamówienia na „Dostawę sprzętu komputerowego do Biura Prezesa Agencji Nieruchomości Rolnych". Ogłoszenie o przetargu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 9 kwietnia 2013 r. (TED.2013/S 069 – 114648, nr ref. BP.ZO.SZP.0160.6.13.DN). Szacowana wartość przetargu wynosi ponad 200 tysięcy złotych brutto. Dokumentacja przetargowa dostępna jest na stronie internetowej Agencji Nieruchomości Rolnych.

Kontrowersje w przetargu wzbudził wymóg dostarczenia komputerów z zainstalowanym systemem operacyjnym Microsoft Windows 7 Professional PL. Co istotne w żadnej części opisu przedmiotu zamówienia nie poinformowano, że możliwe jest dostarczenie sprzętu z oprogramowaniem równoważnym. Przeciwnie, w informacjach dodatkowych zamieszczonych w załączniku nr 1 do Specyfikacji Istotonych Warunków Zamówienia, Zamawiający zamieścił „Instrukcję wypełniania formularza”, a w niej zastrzeżenie o treści: “Zaoferowanie sprzętu nie odpowiadającego zapotrzebowaniu zamawiającego będzie skutkować odrzuceniem oferty”. W tym miejscu warto podkreślić, że użycie nazw własnych w Opisie Przedmiotu Zamówienia (OPZ) pozostaje w sprzeczności z obowiązującymi przepisami Prawa Zamówień Publicznych (PZP). Niedozwolone jest stosowanie w OPZ znaków towarowych, gdyż taka praktyka faworyzuje konkretnych producentów, ograniczjąc a często i eliminując w ten sposób możliwość zaoferowania przez wykonawców konkurencyjnych rozwiązań równoważnych.

Fundacja Wolnego i Otwartego Oprogramowania postanowiła zareagować w tej sytuacji i zwrócić zamawiającemu uwagę na naruszanie przepisów prawa zamówień publicznych w przedmiotowym postępowaniu przetargowym (z pismem interwencyjnym można zapoznać się tutaj). W piśmie podkreślono, iż zgodnie z treścią art.29 ust.2 i 3 PZP Zamawiający nie może opisywać przedmiotu zamówienia w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję, a także opisywać przedmiotu zamówienia przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, chyba, że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny”. W tym miejscu zauważono, że użycie w OPZ wymogu dostarczenia  komputerów z zainstalowanym systemem operacyjnym Microsoft Windows 7 Professional PL, bez możliwości zaoferowania rozwiązań rónoważnych, narusza powyżej przytoczone przepisy PZP. Podkreślono również, iż na rynku istnieje szereg różnych producentów oprogramowania i sprzętu IT, stąd nie ma uzasadnionej potrzeby na wskazywanie z nazwy konkretnych produktów od konkretnego producenta. Zamawiający został także poinformowany, iż Urząd Zamówień Publicznych biorąc pod uwagę specyfikę produktów jakimi są systemy operacyjne oraz pakiety biurowe (tj. skomplikowany opis techniczny), przygotował dla Zamawiających „Rekomendacje dotyczące udzielania zamówień na dostawę zestawów komputerowych”, (UZP, Warszawa 2012 r), które mogą  posłużyć jako wzorzec do wypracowania optymalnego i zgodnego z przepisami PZP opisu przedmiotu zamówienia.

Niestety jest to kolejny przykład zamówienia publicznego, w którym urzędnicy dokonali pewnego uproszczenia polegającego na nazywaniu „systemu operacyjnego” po prostu „Windowsem”. Pozostaje mieć nadzieję, że z chwilą otrzymania pisma interwencyjnego od Fundacji zamawiający skoryguje kontrowersyjne zapisy i dostosuje dokumentację przetargową do obowiązujących przepisów Prawa Zamówień Publicznych.