Fot. Borghetti CC BY-NC-ND 2.0
Fot. Borghetti CC BY-NC-ND 2.0

Naruszenie przepisów PZP w Katowicach?

Ryszard Michalski
2013-05-22

Katowicki magistrat ogłosił przetarg na zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania. Niemal pewne jest, że dostarczone zostaną produkty firmy Microsoft...


Jest to kolejne zamówienie publiczne na które zwrócili uwagę eksperci Fundacji Wolnego i Otwartego Oprogramowania w ramach projektu „Monitorowanie ogłoszeń przetargowych na oprogramowanie i sprzęt komputerowy w jednostkach administracji rządowej i samorządowej oraz podejmowanie interwencji w przypadku wykrycia nieprawidłowości".

Przetarg o którym mowa został opublikowany w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 9 kwietnia 2013 r. (TED.114692-2013, nr referencyjny postępowania BZP.271.1.78.2013). Szacowana wartość przetargu wynosi ponad 2 mln złotych brutto. Dokumentacja przetargowa dostępna jest na stronie internetowej Urzędu Miasta Katowice.

W opisie przedmiotu zamówienia urzędnicy z Katowic posłużyli się znakami towarowymi, wprost określając z nazwy jakie oprogramowanie ma zostać dostarczone: „Windows 7 64-bitowy w wersji Professional w języku polskim (przeinstalowany na dysku twardym). Dla wersji OEM wymagany nośnik pozwalający na ponowną instalację systemu niewymagającą wpisywania klucza rejestracyjnego lub rejestracji poprzez Internet czy telefon. Licencja na system operacyjny umieszczona na trwale na obudowie komputera”. Warunkowo dopuszczone zostało zaproponowanie innej wersji systemu: „Windows 7 64 bitową języku polskim w wersji Enterprise bez nośnika CD/DVD – z programem MOLP lub SELECT – w tym wypadku naklejka z licencją na obudowie nie jest wymagana”. Zamawiający wymaga również, aby dostarczony sprzęt informatyczny był dostosowany do wymogów systemu Microsoft Windows. Od Wykonawców wymagane jest „potwierdzenie kompatybilności komputera na stronie Microsoft Windows Produkt List na zgodność z zaoferowanym systemem”.

Co istotne zamawiający nie dopuścił zaproponowania rozwiązań równoważnych. W dokumentacji zaznaczył że „posiada aktywną umowę z Microsoft typu SELECT”, co można odebrać jako sygnał, iż jest zobowiązany do zamawiania produktów od tego producenta. Pojawia się jednak pytanie, czy umowa Microsoft Select może być nadrzędna wobec ogłaszanych przez zamawiających postępowań przetargowych? W przypadku tego postepowania można odnieść takie wrażenie. Na rynku istnieje przecież wiele róznych systemów operacyjnych, stąd nie ma powodu zamykania się na inne dostępne rozwiązania. Dopuszczenie w przedmiotowym postępowaniu składania ofert jedynie na system operacyjny Microsoft jest  dyskryminujące i wykluczające dla produktów równoważnych, narusza to tym samym przepisy Prawa Zamówień Publicznych - tj. zachowanie uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców (naruszenie art.7 ust.1 PZP) oraz prawidłowe opisanie przedmiotu zamówienia (naruszenie art.29 ust.2 i 3 PZP).

W związku ze stwierdzeniem wyżej opisanych wątpliwości do zamawiającego zostało wystosowano pismo interwencyjne (można się z nim zapoznać tutaj) z pytaniem o przyczyny takich zapisów w dokumentacji przetargowej oraz z wnioskiem o sanację postępowania i dostosowanie jego zapisów do obowiązujących przepisów Prawa Zamówień Publicznych. Gdy tylko Zamawiający ustosunkuje się do przedstawionych wątpliwości niezwłocznie o tym poinformujemy.