Fot. Shinyai CC BY-NC 2.0
Fot. Shinyai CC BY-NC 2.0

Marszałek Województwa Świętokrzyskiego modyfikuje SIWZ!

Ryszard Michalski
2013-05-27

Po interwencji Fundacji Wolnego i Otwartego Oprogramowania zmodyfikowano dokumentację przetargową w postępowaniu na rozbudowę infrastruktury informatycznej w ramach projektu „e-świętokrzyskie”.


Sprawa dotyczy zamówienia publicznego na „Zakup i wdrożenie systemów dziedzinowych (SD) i elektronicznego obiegu dokumentów (EOD) wraz z dostawą sprzętu komputerowego, w ramach projektu „e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST” rozpisanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach. Ogłoszenie o zamówieniu w dniu 4 kwietnia opublikowano w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej - TED: 110441-2013. Szacowana wartość przetargu wynosi ponad 5,2 mln zł. Dokumentacja przetargowa dostępna jest na stronie internetowej Świętokrzyskiego Urzędu Marszałkowskiego.

Uwagę ekspertów Fundacji zwrócił umieszczony przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) wymóg dostarczenia komputerów z zaintalowanym systemem operacyjnym Microsoft Windows 7 lub równoważnym, przy czym nieokreślone zostały żadne wymagania funkcjonalne dla systemu równoważnego. Jak zauważyli Eksperci Fundacji dopuszczając możliwość składania ofert równoważnych, zamawiający powinien precyzyjnie określić parametry techniczne, funkcjonalne i wymagania jakościowe, gdyż bez takiego ich określenia nie istnieje możliwość porównania systemów operacyjnych. Zamawiający ma obowiązek stworzyć w postępowaniu warunki do tego aby Wykonawcy mogli zaoferować oprogramowanie dowolnego producenta, tymczasem opis przedmiotu zamówienia w jaki uczynił to zamawiający - faworyzuje konkretny produkt od konkretnego producenta, co można uznać za naruszenie przepisów Prawa Zamówień Publicznych, w postaci: niewłaściwego opisania przedmiotu zamówienia w opublikowanym ogłoszeniu i SIWZ (naruszenie art. 29 ust. 2 i 3 PZP oraz art. 30 PZP) oraz nie zapewnienia zachowania uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców (naruszenie art. 7 ust. 1 PZP). Warto w tym miejscu przypomnieć o „Rekomendacjach dotyczących udzielania zamówień na dostawę zestawów komputerowych”, (UZP, Warszawa 2012 r), które stanowią dla zamawiających swego rodzaju „ściągę” i wzorzec do wypracowania optymalnego i zgodnego z przepisami PZP opisu przedmiotu zamówienia. Niestety nadal, w większości postępowań przetargowych na zakup zestawów komputerowych zamawiający nie wspomagąją się wspomnianymi rekomendacjami.

W związku z powyżej opisanymi wątpliwościami dotyczącymi przedmiotowego przetargu, do Zamawiającego wystosowane zostało pismo interwencyjne z wnioskiem o dostosowanie dokumentacji postępowania do obowiązujących przepisów Prawa Zamówień Publicznych (z pismem można zapoznać się tutaj).

Na odpowiedź Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego nie trzeba było długo czekać. W piśmie datowanym na 13 maja br. zamawiający podziękował za podzielenie się wątpliwościami dotyczącymi opisu przedmiotu zamówienia i poinformował zarazem, iż: „biorąc pod uwagę znaczenie projektu oraz dokłądając maksymalnej staranności w celu wyeliminowania jakichkolwiek wątpliwości, Województwo Świętokrzyskie dokonało zmian we wskazanym fragmencie opisu przedmiotu zamówienia”. Warto jednak podkreślić, że Zamawiający nie odczuwa aby zapisy w dokumentacji przetargowej naruszały przepisy Prawa Zamówień Publicznych, postanowił jednak je zmienić, gdyż jak zapewnia: "Województwo Świętokrzyskie przykłada dużą wagę do tego, aby zapisy specyfikacji zapewniały maksymalny możliwy poziom neutralności technologicznej oraz konkurencyjności oraz zawsze pozostawały w zgodzie w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa.” Z pełną odpowiedzią zamawiającego można zapoznać się tutaj.

Dokonane przez przez Zamawiającego zmiany w dokumentacji przedmiotowego postępowania jest kolejnym sukcesem Fundacji Wolnego i Otwartego Oprogramowania w projekcie „Monitorowanie ogłoszeń przetargowych na oprogramowanie i sprzęt komputerowy w jednostkach administracji rządowej i samorządowej oraz podejmowanie interwencji w przypadku wykrycia nieprawidłowości" realizowanym przy wsparciu Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu „Demokracja w działaniu”.