Fot. Borghetti CC BY-NC-ND 2.0
Fot. Borghetti CC BY-NC-ND 2.0

Interwencja w powiecie słupeckim

Ryszard Michalski
2013-06-19

W zamówieniu publicznym ogłoszonym przez Starostwo Powiatowe w Słupcy naruszono przepisy Prawa Zamówień Publicznych.


Sprawa dotyczy zamówienia na „Dostawę komputerów, sprzętu komputerowego i oprogramowania". Ogłoszenie o przetargu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 12 czerwca br. Dokumentacja przetargowa dostępna jest na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Słupcy.

Wątpliwości w przedmiotowym przetargu budzą niektóre z zapisów umieszczonych w Specyfikacji Przedmiotu Zamówienia stanowiącym załącznik nr 6 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ). Wśród kontrowersyjnych zapisów można nich wymienić:

  • umieszczenie przy opisie zestawów komputerowych wymogu dostarczenia komputerów wraz z zainstalowanym systemem operacyjnym „Microsoft Windows 7 Professional (64-bit), zainstalowany system operacyjny nie wymagający aktywacji za pomocą telefonu lub Internetu w firmie Microsoft + nośnik”;
  • umieszczenie przy opisie oprogramowania biurowego wymogu dostarczenia oprogramowania „Microsoft Office 2010 (lub nowszy) w wersji minimum dla Użytkowników Domowych i Małych”;
  • umieszczenie przy opisie oprogramowania do serwera wymogu dostarczenia oprogramowania: „Microsoft Windows Server Standard 2012 2Proc MOLP GOV” (sztuk 1) oraz „Microsoft Windows Server CAL 2012 USER MOLP GOV” (sztuk 25).

 

W tym miejscu warto zaznaczyć, że użycie nazw własnych w opisie przedmiotu zamówienia  pozostaje w sprzeczności z obowiązującymi przepisami Prawa Zamówień Publicznych. Zamawiający nie może bowiem opisywać przedmiotu zamówienia w sposób, który faworyzowałby konkretne produkty od konkretnych producentów tj. posługiwać się przy tworzeniu dokumentacji przetargowej znakami towarowymi. W przedmiotowym przetargu dotyczy to wskazania w Specyfikacji Przedmiotu Zamówienia na system operacyjny „Microsoft Windows 7 Professional”, oprogramowanie do serwera „Microsoft Windows Server Standard 2012 2Proc MOLP GOV” i „Microsoft Windows Server CAL 2012 USER MOLP GOV” oraz oprogramowanie biurowe Microsoft Office 2010. Taki opis przedmiotu zamówienia narusza  podstawowe zasady PZP tj. zachowanie uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców (naruszenie art.7 ust.1 PZP) oraz prawidłowe opisanie przedmiotu (naruszenie art.29 ust.2 i 3 PZP).

W związku z powyższym do zamawiającego zostało wystosowane pismo interwencyjne z wnioskiem o sanację prowadzonego postępowania i dostosowanie zapisów do obowiązujących przepisów PZP. W piśmie zauważono, że na rynku istnieje szereg różnych systemów operacyjnych, typów oprogramowania serwerowego oraz biurowego, stąd w odczuciu Fundacji nie ma uzasadnionej potrzeby na wskazywanie z nazwy konkretnego produktu od konkretnego producenta. Co prawda Ustawa PZP dopuszcza wyjątkowo posługiwanie się znakiem towarowym, patentem i pochodzeniem, gdy jest to: uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia, zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń i wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny” jednak wszystkie wymienione powyżej przesłanki muszą być  spełnione kumulatywnie i zamawiający musi udowodnić, że nie miał innej możliwości. Ponadto w przypadku dopuszczenia rozwiązań równoważnych zamawiający jest obowiązany do precyzyjnego określenia parametrów technicznych i wymagań jakościowych, gdyż bez takiego ich określenia nie istnieje możliwość ich porównania. Brak określenia w SIWZ jakichkolwiek wymagań w zakresie równoważności przy jednoczesnym wskazaniu konkretnego produktu (oprogramowania) stanowi naruszenie wyżej wspomnianych przepisów PZP, uniemożliwiając złożenie ofert w przedmiotowym postępowaniu wykonawcom oferującym produkty innych niż wskazane marek.

Warto zauważyć, że Urząd Zamówień Publicznych biorąc pod uwagę specyfikę produktów jakimi są systemy operacyjne oraz pakiety biurowe (tj. skomplikowany opis techniczny), przygotował dla zamawiających „Rekomendacje dotyczące udzielania zamówień na dostawę zestawów komputerowych” (UZP, Warszawa 2012 r.), które mogą posłużyć jako wzorzec do wypracowania optymalnego i zgodnego z przepisami PZP opisu przedmiotu zamówienia.

Niniejsza interwencja jest już kolejną przeprowadzoną w ramach działań przewidzianych w projekcie „Monitorowanie ogłoszeń przetargowych na oprogramowanie i sprzęt komputerowy w jednostkach administracji rządowej i samorządowej oraz podejmowanie interwencji w przypadku wykrycia nieprawidłowości" realizowanym przy wsparciu udzielonym przez Fundację im. Stefana Batorego w ramach programu „Demokracja w działaniu”.