Fot. Borghetti CC BY-NC-ND 2.0
Fot. Borghetti CC BY-NC-ND 2.0

W Katowicach unieważniają wadliwy przetarg

Ryszard Michalski
2013-07-05

Po interwencji Fundacji Wolnego i Otwartego Oprogramowania pracownicy Urzędu Miasta Katowice zdecydowali się unieważnić postępowanie przetargowe na zakup sprzętu komputerowego. Wszystko przez błędy w dokumentacji przetargowej.


Sprawa dotyczy przetargu na „Dostawę i instalację urządzeń sieci aktywnej i komputerowej dla budynku administracyjno-usługowego przy ul. Młyńskiej 1 w Katowicach” ogłoszonego przez tamtejszy Urząd Miasta w dniu 9 kwietnia 2013 r. (TED.114692-2013, nr referencyjny postępowania BZP.271.1.78.2013). Szacowana wartość przetargu wynosi ponad 2 mln złotych brutto. Dokumentacja przetargowa dostępna jest na stronie internetowej Urzędu Miasta Katowice.

Eksperci Fundacji Wolnego i Otwartego Oprogramowania zwrócili uwagę, że w opisie przedmiotu zamówienia urzędnicy z Katowic posłużyli się znakami towarowymi, wprost określając z nazwy jakie oprogramowanie ma zostać dostarczone: „Windows 7 64-bitowy w wersji Professional w języku polskim (przeinstalowany na dysku twardym). Dla wersji OEM wymagany nośnik pozwalający na ponowną instalację systemu niewymagającą wpisywania klucza rejestracyjnego lub rejestracji poprzez Internet czy telefon. Licencja na system operacyjny umieszczona na trwale na obudowie komputera”. Warunkowo dopuszczone zostało zaproponowanie innej wersji systemu: „Windows 7 64 bitową języku polskim w wersji Enterprise bez nośnika CD/DVD – z programem MOLP lub SELECT – w tym wypadku naklejka z licencją na obudowie nie jest wymagana”. Zamawiający wymagał również, aby dostarczony sprzęt informatyczny był dostosowany do wymogów systemu Microsoft Windows. Od Wykonawców wymagane zostało „potwierdzenie kompatybilności komputera na stronie Microsoft Windows Produkt List na zgodność z zaoferowanym systemem”. Co istotne zamawiający nie dopuścił zaproponowania rozwiązań równoważnych. W dokumentacji zaznaczył że „posiada aktywną umowę z Microsoft typu SELECT”.

Eksperci Fundacji zgodnie przyznali, że tak skonstruowany opis przedmiotu zamówienia narusza obowiązujące przepisy Prawa Zamówień Publicznych, tj. zachowanie uczciwej konkurencji i równe traktowanie wykonawców (naruszenie art.7 ust.1 PZP) oraz prawidłowe opisanie przedmiotu zamówienia (naruszenie art.29 ust.2 i 3 PZP). Dopuszczenie w przedmiotowym postępowaniu składania ofert jedynie na system operacyjny Microsoft Windows jest bowiem dyskryminujące i wykluczające dla produktów równoważnych. Na rynku istnieje przecież wiele różnych systemów operacyjnych, stąd nie ma powodu zamykania się na inne dostępne rozwiązania. W związku z powyższym do zamawiającego zostało wysłane pismo interwencyjne z pytaniem o przyczyny takich zapisów w dokumentacji przetargowej oraz z wnioskiem o sanację postępowania i dostosowanie jego zapisów do obowiązujących przepisów Prawa Zamówień Publicznych (z pismem interwencyjnym można zapoznać się tutaj).

W odpowiedzi na pismo Fundacji, kierownik komisji przetargowej poinformował, iż „Z uwagi na to, że po otwarciu ofert nie ma już możliwości zmienienia zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia, a w specyfikacji nie zostały opisane warunki równoważności przedmiotowe postępowanie w części II obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego”., tym samym przyznając, że tak opisany przedmiot zamówienia naruszał obowiązujące przepisy PZP (Z pełną treścią odpowiedzi można zapoznać się tutaj). Należy się spodziewać, że niebawem zamawiający ponownie ogłosi opisywane postępowanie. Po odpowiedzi urzędników można mieć jednak wrażenie, że tym razem dopilnowane zostanie prawidłowe przygotowanie dokumentacji przetargowej.