MS Windows "obowiązującym standardem" w MON

Grzegorz Kmita
2010-02-23

Przeglądając strony internetowe Departamentu Informatyki i Telekomunikacji MON (http://www.diit.mon.gov.pl/) znajdujemy dokument pt. "Wykaz obowiązujących standardów sprzętu informatyki i oprogramowania do stosowania w Resorcie Obrony Narodowej", który jednoznacznie wskazuje, że instytucje podległe Ministerstwu zobowiązane są do zakupu systemu operacyjnego Windows.


Aktualizowany co najmniej raz do roku wykaz (obecnie obowiązuje wersja z dn. 8 stycznia 2010 r.) zawiera zasady zamawiania sprzętu komputerowego, obowiązujące wszystkie jednostki podległe Ministerstwu - zgodnie z Decyzją Nr 207/MON Ministra Obrony Narodowej z dn. 25 czerwca 2009 r., opublikowaną w Dzienniku Urzędowym MON z dn. 16 lipca 2009 (Dzienniki w formacie .pdf znajdują się pod: http://www.bip.mon.gov.pl/7.html)

Jak głosi par. 1.1 Decyzji, W resorcie obrony narodowej obowiązują jednolite wymagania eksploatacyjno-techniczne dotyczące sprzętu informatyki i oprogramowania powszechnego użytku opisane odpowiednimi specyfikacjami technicznymi, które określa „Wykaz obowiązujących standardów sprzętu informatyki i oprogramowania do stosowania w resorcie obrony narodowej”, zwany dalej „Wykazem”.

"Wykaz" zawiera - oprócz warunków zawierania umów (gwarancji, serwisu itp.) szczegółowe specyfikacje techniczne, dotyczące zamawianego sprzętu: serwerów, stacji roboczych, notebooków, monitorów, projektorów, urządzeń wielofunkcyjnych i in., w tym urządzeń typu Tempest (komputery i inny sprzęt zabezpieczony przed przechwytywaniem danych za pomocą zdalnych urządzeń elektromagnetycznych, posiadający odpowiednie certyfikaty ochrony informacji niejawnych). W przypadku komputerów - stacjonarnych i notebooków - w rubryce "system operacyjny" za każdym razem pojawia się zapis "Microsoft Windows" w różnych wariantach, np. Microsoft Windows 7 Professional PL 32-bit wraz z preinstalowanym fabrycznie systemem Microsoft Windows XP Professional PL z Service Pack 3 (...), czy Preinstalowany fabrycznie Microsoft Windows 7 Professional (32-bit) z opcją downgrade'u do Microsoft Windows XP Professional (...) itp.

W praktyce oznacza to, że wszystkie jednostki podlegające MON są zobowiązane do zakupu komputerów z systemem Windows - i taki też wymóg będzie się pojawiał w ogłaszanych przez te instytucje przetargach. Jeżeli zostanie on opatrzony magiczną formułą "lub równoważne", jeżeli nawet zostaną podane kryteria owej równoważności, to i tak wiadomo, że Zamawiający ostatecznie zakupi komputer z systemem Windows, gdyż takie są dyrektywy MON.

Może się zdarzyć i tak, że - aby postąpić zgodnie z przepisami prawa zamówień publicznych - instytucja ogłaszająca przetarg nie napisze wprost, że chodzi o system Windows, lecz jedynie opisze zamawiane oprogramowanie od strony technicznej lub funkcjonalnej - zrobi to jednak tak, że tylko system Windows będzie spełniał przedstawione kryteria, bowiem ten właśnie system został w "Wykazie" MON uznany za obowiązujący.

Gwoli ścisłości należy zauważyć, że Ministerstwo pozostawiło podlegającym mu jednostkom pewien margines swobody - w par. 2.2 Decyzji czytamy: Specyfikacje techniczne sprzętu informatyki i oprogramowania opracowane na potrzeby planowanych oraz realizowanych zakupów o parametrach (...) odbiegających od zapisów "Wykazu" wymagają uzyskania każdorazowej akceptacji Dyrektora Departamentu Informatyki i Telekomunikacji. Oznacza to nie mniej, nie więcej, że instalacja innych systemów operacyjnych na sprzęcie podległych resortowi jednostek jest, owszem, dopuszczalna, ale raczej jako wyjątek, wymagający "każdorazowej akceptacji", podczas gdy system Windows wskazany jest jako obowiązujący standard.

Jest to fakt co najmniej mocno niepokojący, że resort o tak strategicznym znaczeniu dla bezpieczeństwa kraju świadomie uzależnia się od oprogramowania jednego dostawcy; co więcej: oprogramowania, do którego posiada bardzo ograniczone uprawnienia, nie wykraczające poza prawo do użytkowania na warunkach określonych przez producenta-monopolistę.

Reload Image
Autor: Maciej Grela
2010-02-24 14:48:34
Czy nasz MON korzysta z inicjatywy Shared Source MS umożliwiającej przeprowadzenie audytów bezpieczeństwa używanego zamkniętego oprogramowania Microsoftu ?
Autor: redakcja serwisu pppit.org.pl
2010-02-23 18:19:12
Opisane dyrektywy sa jasne: jak widać, MON nie tylko korzysta z zamkniętego oprogramowania, ale nakazuje jego zakup także wszystkim jednostkom, które mu podlegają.
Autor:
2010-02-23 15:07:39
Wniosek z tego tesktu jest nieprawdopodobny. MON, w którym systemy teleinformatyczne muszą być bezpieczne, korzysta z systemów i programów zamkniętych?