Europejska Agenda Cyfrowa: ambitny plan w siedmiu punktach

Grzegorz Kmita
2010-05-21

19 maja 2010 r. Komisja Europejska ogłosiła Europejską Agendę Cyfrową - plan zwiększenia dobrobytu w Europie z uwzględnieniem korzyści wszystkich grup społecznych, za pomocą pobudzenia rozwoju technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK).


Europejska Agenda Cyfrowa jest jednym z siedmiu kluczowych projektów dokumentu Europa 2020 - Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu; określa siedem priorytetowych obszarów, w ramach których zostanie podjętych ok. 100 działań, z czego 31 będzie miało charakter legislacyjny.

Agenda wytycza następujące kierunki działania:
1. Ujednolicenie rynku internetowego handlu i usług poprzez uproszczenie systemu praw autorskich, licencji transgranicznych oraz ułatwień w dziedzinie płatności elektronicznych i fakturowania
2. Poprawa w dziedzinach otwartości standardów i interoperacyjności w usługach TIK w celu pobudzenia kreatywności i innowacyjności
3. Wzrost zaufania i bezpieczeństwa w sieci (ochrona danych osobowych, przeciwdziałanie atakom cybernetcznym)
4. Zapewnienie dostępu do szybkiego internetu (docelowo: dostęp dla każdego obywatela do internetu 30 Mb/s, a dla co najmniej połowy gospodarstw domowych - 100 Mb/s do roku 2020); stworzenie sprzyjających warunków dla inwestycji w łącza szerokopasmowe i sieci światłowodowe, co ma kluczowe znaczenie dla wzrostu gospodarczego i tworzenia miejsc pracy
5. Pobudzanie innowacji i badań w dziedzinie TIK - wzrost nakładów na badania i wspieranie inwestycji za pomocą funduszy regionalnych
6. Zapewnienie wszystkim obywatelom niezbędnej wiedzy i umiejetności do korzystania z usług internetowych oraz ich powszechnej dostępności (z uwzgleęnieniem usług handlowych, zdrowotnych, edukacyjnych i socjalnych), niezależnie od pozycji społecznej
7. Uwolnienie społecznego potencjału TIK i jego wykorzystanie do pomocy osobom starszym, niepełnosprawnym, wymagającym opieki zdrowotnej (m.in. powszechny dostęp do danych medycznych do 2015 r.) oraz dla poprawy jakości środowiska (energooszczędne technologie).

Z punktu widzenia tematyki naszego serwisu szczególnie interesująco przedstawia sie punkt 2, dotyczący interoperacyjności i otwartych standardów. Aby zbudować prawdziwie cyfrowe społeczeństwo, potrzebujemy efektywnej interoperacyjności pomiędzy produktami i usługami IT - czytamy w dokumencie Europejska Agenda Cyfrowa: kluczowe inicjatywy. Internet to najlepszy przykład siły technicznej interoperacyjności. (...) Ale aby osiagnąć pełne korzyści z rozwoju TIK w Europie, kluczowe jest wzmocnienie interoperacyjności pomiędzy sprzętem, aplikacjami, repozytoriami danych, usługami i sieciami. (...) Jednym z najważniejszych środków do tego celu jest zapewnienie i używanie dobrych standardów TIK, szczególnie w sferze publicznej.

Szczególnej uwagi wymagają sytuacje, gdy wdrożenie standardów nie przynosi oczekiwanych skutków z powodu nie stosowania ich przez zobowiązane do tego podmioty. Dlatego jednym z kierunków działań będzie lepsza koordynacja urzędów administracji publicznej w Unii Europejskiej w tym zakresie, poprzez zapewnienie interoperacyjności w działaniach e-administracji i innych służb publicznych. Komiska Europejska odwołuje się tu do Europejskich Ram Interoperacyjności.

Rozwinięcie tego punktu znajdujemy w Komunikacie Komisji Europejskiej dla Parlamentu Europejskiego, Rady Europy, Komisji Gospodarczej i Społecznej oraz Komisji Regionów, w którym Komisja podkreśla, że przy projektowaniu rozwiązań w dziedzinie IT na poziomie tak sprzętu, jak i oprogramowania, powinny być wdrażane takie standardy, które umożliwią uczestnictwo w tym procesie jak największej liczbie dostawców, stwarzając dzięki temu lepsze warunki dla konkurencji rynkowej, a zarazem pozwalając służbom publicznym uniknąć vendor lock-in - uzależnienia się od producenta/dostawcy sprzętu czy oprogramowania.

Pozostaje mieć nadzieję, że opracowane wytyczne nabiorą realnych kształtów, tym bardziej, że - jak czytamy w zakończeniu skrótu komunikatu w polskiej wersji językowej - liczna grupa komisarzy będzie współpracować z instytucjami UE oraz zainteresowanymi stronami, aby agenda cyfrowa stała się rzeczywistością.

Reload Image