OpenOfficePl w Centrum Powiadamiania Ratunkowego - przetarg MSWiA

Grzegorz Kmita
2010-06-08

Centrum Projektów Informatycznych MSWiA ogłosiło przetarg na budowę i wdrożenie systemu informatycznego Wojewódzkich Centrów Powiadamiania Ratunkowego (SI WCPR). System ma bazować na komputerach wyposażonych w system Windows oraz pakiet biurowy OpenOfficePl.


Jak czytamy w na stronach internetowych CPI w dniu 5 czerwca 2010 r. Centrum Projektów Informatycznych MSWiA ogłosiło postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zakup i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego Wojewódzkich Centrów Powiadamiania Ratunkowego (SI WCPR), umożliwiającego przyjęcie i rejestrację zgłoszeń na numer alarmowy 112 oraz inne numery alarmowe. Postępowanie oznaczone jest znakiem: 16-CPI-WA-2244/10, termin składania ofert upływa 14 lipca br; przetarg zostanie przeprowadzony z wykorzystaniem aukcji elektronicznej.

Ze Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dowiadujemy się, że przedsięwzięcie stanowi element projektu pn.: ”System Informatyczny Powiadamiania Ratunkowego (SI PR)” którego realizacja podyktowana jest koniecznością wdrożenia jednolitych w skali kraju narzędzi informatycznych wspierających realizację zadań i współdziałanie służb ustawowo powołanych do przyjęcia i obsługi wywołań alarmowych (...) Przedmiotowe zamówienie dotyczy realizacji modułu Systemu Informatycznego Wojewódzkich Centrów Powiadamiania Ratunkowego (SI WCPR), którego głównym zadaniem jest zapewnienie sprawnej obsługi rejestracji wywołań alarmowych (...), a następnie wymiany informacji na temat zdarzeń i powiązanych z nimi zgłoszeń z systemami informatycznymi służb powołanych ustawowo do niesienia pomocy.

W opisie przedmiotu zamówienia podane są także parametry techniczne sprzętu, na ktorym ma działać system, przy czym Zamawiający podkreśla, że w zakres zamówienia nie wchodzi zapewnienie infrastruktury teletechnicznej obiektów WCPR oraz Ośrodków Krajowych i Regionalnych niezbędnych do wdrożenia SI WCPR - podaje jedynie minimalne wymagania dotyczące sprzętu. Znajdujemy wśród nich system operacyjny MS Windows oraz pakiet biurowy OpenOfficePl:Wykorzystanie pakietu OpenOffice w projekcie o takiej skali jest niewątpliwie pozytywnym przejawem prób poszukiwania innych rozwiązań niż dominujące - większość urzędów administracji publicznej idzie w tej dziedzinie po linii najmniejszego oporu i wraz z systemem Windows wykorzystuje pakiet MS Office, co wiąże się ze znacznymi dodatkowymi kosztami, a ponadto ogranicza konkurencję na rynku IT do dostawców tego właśnie oprogramowania.

Sprzęt o wyżej podanych parametrach zostanie prawdopodobnie zamówiony dopiero w jednym z kolejnych przetargów, jednak już teraz warto zauważyć, że podawanie w zamówieniu konkretnych nazw (znaków towarowych, patentów, pochodzenia itp) zamawianych produktów jest niezgodne z przepisami Prawa zamowień publicznych, o czym wielokrotnie pisaliśmy na łamach naszego serwisu. Wdrażanie wolnego oprogramowania i otwartych rozwiązań w administracji publicznej nie wymaga zresztą, naszym zdaniem, wskazywania konkretnych produktów w wymaganiach przetargowych - wystarczy nie dyskryminować jego producentów/dostawców i umożliwić im udział w postępowaniach przetargowych.

Reload Image