Windows i MS Office dla Izby Celnej w Olsztynie - interwencja

Grzegorz Kmita
2010-06-14

8 czerwca 2010 r. Izba Celna w Olsztynie ogłosiła przetarg na 51 komputerów, wszystkie z systemem Windows, a część z nich - dodatkowo z pakietem biurowym MS Office. 11 czerwca wysłaliśmy w tej sprawie pismo interwencyjne, na które po trzech dniach otrzymaliśmy odpowiedź.


Dokumenty związane z postępowaniem o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego znaleźć można na stronach internetowych olsztyńskiej Izby Celnej. Chodzi o przetarg nr. 147037 - 2010 (znak: 370000-ILGW-253-15/10, data składania ofert: 17.06.2010) na Dostawę sprzętu informatycznego dla Izby Celnej w Olsztynie. Zamówienie  składa się z dwóch części: część 1 - dostawa 50 zestawów komputerowych PC i 1 komputera przenośnego; część 2 - dostawa 4 szt. drukarek i 1 urządzenia wielofunkcyjnego.

Wszystkie zamawiane komputery mają być wyposażone w system MS Windows, część z komputerów - dodatkowo w pakiet biurowy MS Office:W formularzu zamówienia Zamawiający pozostawia oferentom miejsce na wpisanie wersji systemu operacyjnego i wersji pakietu biurowego, co - mimo deklarowanego dopuszczenia ofert równoważnych - w rzeczywistości nie pozostawia potencjalnym oferentom możliwości proponowania innego oprogramowania niż wskazane z nazwy w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

W skierowanym do Izby Celnej piśmie interwencyjnym zaznaczamy, że Zamawiający w dniu 08.06.2010 r. dokonał niezgodnej z przepisami ustawy czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia (...) w postaci:
1. niewłaściwego opisania przedmiotu zamówienia (naruszenie art. 29 ust. 2 i 3 PZP oraz art. 30 PZP) w opublikowanej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,
2. nie zapewnienia zachowania uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców (naruszenie art. 7 ust. 1 PZP).

Pismo interwencyjne zostało przygotowane we współpracy z Kancelarią Radcy Prawnego Rafała Malujdy. Z jego pełną treścią można zapoznać się tutaj.

Już 14 czerwca otrzymaliśmy z Izby Celnej odpowiedź o nastepującej treści:

W przedmiotowym postępowaniu w części 1 zamówienia Zamawiający dokonał opisu przedmiotu zamówienia poprzez wskazanie z nazwy oprogramowania:

a) MS Windows 7 Professional PL (dla wszystkich komputerów)

b) Microsoft Office Pro PL 2007 OEM (dla komputerów Typu I)

Wnioskodawca zarzucił zamawiającemu, że opisując MS Windows 7 Professional PL zamawiający posłużył się samym zwrotem „lub równoważny”, co jest nieprawdą. W Zał. 1A i 1B do SIWZ (Formularze zgodności), w pkt. 13 zamawiający wskazał bowiem:

System operacyjny: MS Windows 7 Professional PL, nośnik instalacyjny z potwierdzeniem udzielenia licencji lub równoważny tj. obsługujący wszystkie programy obsługiwane przez ww. system oraz wykonujący wszystkie funkcjonalności ww. systemu, obsługujący wszystkie urządzenia obsługiwane przez ww. System, współpracujący z usługą MS Active Directory.

Natomiast opisując Microsoft Office Pro PL 2007 OEM, zamawiający rzeczywiście nie uwzględnił elementu równoważności, toteż w tym zakresie została już dokonana zmiana treści SIWZ.

Sposób dokonania opisu przedmiotu zamówienia oraz wskazania równoważności zdaniem zamawiającego wyczerpuje niezbędne elementy wymagane w tym zakresie.

Zamawiający, jako instytucja wydająca środki publiczne, ma tak opisać przedmiot zamówienia, aby odpowiadał on jego faktycznym i realnym potrzebom. Niedopuszczalne byłoby bowiem zakupienie sprzętu lub oprogramowania, które okazałyby się bezużyteczne lub niemożliwe do zastosowania, bądź też zakupienie takich rozwiązań, które w konsekwencji narażałyby zamawiającego na poniesienie dodatkowych kosztów związanych z ich przystosowaniem do rozwiązań już istniejących. W powyższym przypadku zamawiający skorzystał z prawa nadanego mu art. 29 ust. 3 ustawy Pzp, mając również na uwadze, że nie ma obiektywnej możliwości udzielenia zamówienia w innym trybie.

Izba Celna, jako organ administracji rządowej o specyficznym profilu, korzysta z różnorodnych urządzeń i posiada bardzo rozbudowaną infrastrukturę informatyczną. Zamawiany sprzęt i oprogramowanie ma być przede wszystkim funkcjonalne i kompatybilne z innymi elementami infrastruktury technicznej, posiadanej przez zamawiającego. Właśnie takie cele przyświecały zamawiającemu, gdy opisywał przedmiot zamówienia i w żadnym przypadku zamawiający nie kierował się faworyzowaniem jednego producenta.

Nie do końca zrozumiałe wdaje się żądanie Wnioskodawcy „powtórzenia czynności, tj. modyfikacji oferty”. Mając na uwadze etap na jakim znajduje się postępowanie zamawiający nie miał jeszcze do czynienia z ofertami (termin ich składania i otwarcia wyznaczono na 17 czerwca 2010r.).

Reasumując:

Zdaniem zamawiającego w tym stanie rzeczy zaistniały przesłanki do dokonania zmiany SIWZ, jednak tylko w zakresie opisu pakietu biurowego, natomiast w zakresie systemu operacyjnego zamawiający wypełnił wymóg postawiony w art. 29 ust. 3 ustawy Pzp.

Z upoważnienia Dyrektora Izby Celnej

w Olsztynie

ZASTĘPCA DYREKTORA

Krzysztof Umbras

 

Aktualny opis pakietu biurowego w SIWZ ma brzmienie następujące:

Microsoft Office Pro PL 2007 OEM, wraz z nośnikiem instalacyjnym i licencją

lub równoważny

tzn. pakiet biurowy zawierający wszystkie elementy Microsoft Office Pro PL 2007, w pełni obsługujące wszystkie istniejące dokumenty bez utraty jakichkolwiek ich parametrów i cech użytkowych (korespondencja seryjna, arkusze kalkulacyjne zawierające makra i formularze, bazy danych itp.)

Reload Image