Foto z archiwum sxc.hu
Foto z archiwum sxc.hu

Zamówienia publiczne na oprogramowanie - aspekty technologiczne i finansowe

Rafał Brzychcy
2010-06-21

Przekazujemy Państwu publikację, która odpowie na ważne pytania dotyczące konstruowania przetargów na narzędzia informatyczne.


Opracowanie poświęcono omówieniu podstawowych modeli tworzenia oprogramowania oraz ich właściwości.

W publikacji przeprowadzono analizę dla następujących typów oprogramowania: „komercyjnego z półki” (COTS – Commercial Off The Shelf), przygotowywanego na indywidualne zamówienie (NDI – Non Developmental Item) oraz Wolnego i Otwartego Oprogramowania (FOSS – Free Open Source Software).

Zestawiono również najważniejsze czynniki sukcesu oraz ryzyka związane z wykorzystywaniem tych rodzajów oprogramowania.

Przedstawiono definicję i podstawowe właściwości Systemu Otwartego (Open System) przyjmując za wzorcowe opracowania Software Engineering Institute (SEI) Carnegie Mellon University oraz omówiono strategię akwizycji systemów IT opartą o procedury MOSA (Modular Open System Approach) zalecaną przez Departament Obrony USA oraz stosowaną przez szereg jednostek administracyjnych i przedsiębiorstw komercyjnych.

Opisano również pięć podstawowych etapów prac związanych z pozyskaniem nowego systemu lub modernizacją istniejących rozwiązań.

Szczególną uwagę poświęcono zgodności projektu (i co za tym idzie – rozwiązania) informatycznego z procesami realizowanymi przez jednostkę organizacyjną i zgodność z podejściem procesowym stosowanym przez rodziny norm ISO: 9000 oraz 27000.

Przeanalizowano także role poszczególnych grup ludzkich, które będą korzystać z systemu lub dbać o jego poprawną eksploatację: użytkowników, pracowników IT oraz decydentów – właścicieli systemu, odpowiedzialnych za sprawy budżetowe.

Zgodnie z zasadami zarządzania przez jakość wzięto także pod uwagę zagadnienia związane z eksploatacją i modernizacją systemu oraz potrzeby szkolenia w podziale na poszczególne grupy (użytkownicy, administratorzy itp.).

Dokonano analizy możliwości zastosowania Wolnego i Otwartego Oprogramowania do realizacji standardowego stanowiska pracy urzędnika szczebla podstawowego. Analizę przeprowadzono etapowo, zgodnie z zaleceniami strategii Modular Open System Approach:

  1. Określenie potrzeb
  2. Zdefiniowanie struktury modularnej
  3. Określenie kluczowych interfejsów
  4. Analiza dostępnych rozwiązań i standardów
  5. Weryfikacja założeń i testy rozwiązania


Otrzymane rezultaty porównano z wymaganiami obowiązującymi dla przetargów publicznych.

Ograniczono się do części opisowo-technicznej dokumentacji przetargowej (Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia) oraz warunków, jakie powinna ona spełniać, aby zagwarantować wybór rozwiązania odpowiadającego rzeczywistym potrzebom biznesowym jednostki organizacyjnej oraz zachowanie warunków swobodnej konkurencji pomiędzy oferentami.

Zapraszamy do lektury.

 

Reload Image