Komenda Główna Policji – kolejne duże zamówienie w trybie "z wolnej ręki".

Grzegorz Kmita
2010-09-01

31 sierpnia 2010 podjęliśmy interwencję w sprawie zamówienia, jakie Komenda Główna Policji złożyła w trybie "z wolnej ręki" (za pomocą procedury negocjacyjnej bez uprzedniego ogłoszenia) firmie COMP S.A. Przedmiotem zamówienia są "usługi rozbudowy oprogramowania", a konkretnie – zwiększenie funkcjonalności aplikacji Frejzap.


Komunikat o zamówieniu (nr. 255914-2010) został opublikowany 28 sierpnia 2010 w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w formie "Ogłoszenia o dobrowolnej przejrzystości ex ante". Jak czytamy w opisie, Przedmiotem zamówienia jest:

Zwiększenie funkcjonalności aplikacji Frejzap o możliwość wykonywania zapytań i rejestracji w systemie KCIK. (...) Policja zdecydowała o wycofaniu z eksploatacji przestarzałej aplikacji - AKU, a jej funkcjonalność zdecydowała się przenieść do aplikacji Frejzap. Ponadto dla Policji uruchomienie zmodyfikowanej aplikacji Frejzap zunifikuje proces obsługi informacji niejawnych z systemów KCIK i KSIP. Podstawą dokonania zmiany interfejsu AKU na Frejzap, oprócz konieczności osiągnięcia celów wskazanych powyżej są standardy techniczne, użytkowe oraz standardy w zakresie bezpieczeństwa w systemach łączności i informatyki (...).
Ponieważ wszystkie prawa majątkowe i autorskie do aplikacji Frejzap posiada firma COMP S.A. (02-230 Warszawa, ul. Jutrzenki 116) zachodzą przesłanki do udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu z „wolnej ręki” na podstawie art. 67 Prawa zamówień publicznych, ust. 1, pkt 1, lit. b.

Całkowita końcowa wartość zamówienia nie została ujawniona.

O zamówieniach ogłaszanych w trybie "z wolnej ręki" oraz ich konsekwencjach – pogłębianiu uzależnienia Zamawiających od jednego dostawcy oraz uniemożliwianiu konkurencji na rynku IT – pisaliśmy już w naszym serwisie w artykułach Zamówienia z wolnej ręki – "z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze" oraz O zamówieniach "z wolnej ręki" raz jeszcze. Skala zjawiska jest bardzo niepokojąca: oto urzędy, z dużymi, centralnymi jednostkami administracji włącznie, uzależniają swoją strukturę teleinformatyczną od jednego producenta/dostawcy oprogramowania, co skutkuje tym, że później tylko jeden wykonawca jest w stanie dokonywać niezbędnej rozbudowy czy modyfikacji stosowanego w danej jednostce oproramowania. Wynika to z przyczyn związanych z ochroną praw wyłącznych, wynikających z odrębnych przepisów.

Powyższy cytat pochodzi z Prawa zamówień publicznych, a jest to konkretnie art. 67 ust. 1, pkt 1, lit. b, na który powołują się Zamawiający – także w tym przypadku – uzasadniając stosowanie trybu "z wolnej ręki". Tymczasem – jak podkreślamy w podjętej interwencji – zamawiający uzasadniając podjęty wybór od strony faktycznej sam wskazuje, że chce z własnej i nieprzymuszonej woli (sic!) uzależnić się od dostawcy, który posiada prawa do aplikacji Frejzap, co doprowadzi do wyłączenia konkurencji pomiędzy innymi potencjalnymi wykonawcami. Należy stwierdzić, iż Zamawiający w niewłaściwy sposób dokonał zastosowania i interpretacji art. 67 ust. 1 pkt 1b PZP, gdyż przepis ten przewiduje sytuację, w której tylko jeden potencjalny wykonawca posiada prawa wyłączne do danego rozwiązania (czyli kryterium jest tutaj bardzo obiektywne), nie zaś – jak to ma miejsce w niniejszym postępowaniu – taka „wyłączność” jednego wykonawcy została spowodowana wcześniejszymi i aktualnymi błędami Zamawiającego, które doprowadziły do uzależnienia Zamawiającego od jednego wykonawcy.

Pełną treść pisma interwencyjnego, przygotowanego we współpracy z Kancelarią Radcy Prawnego Rafała Malujdy można pobrać tutaj .

Reload Image
Autor: Rafał Malujda
2010-09-06 21:39:16
Dziękujemy za sygnał, nie ma on jednak żadnego znaczenia jeżeli chodzi o prawidłowość pisma czy też jego skuteczność prawną. 24 czerwca 2010r. Marszałek Sejmu ogłosił bowiem jedynie tekst jednolity PZP, co w żaden sposób nie zmieniło treści normatywnej aktu. Tekst jednolity jest autorytatywnym stwierdzeniem aktualnej treści danego aktu normatywnego, a jego sporządzenie polega na naniesieniu na tekst pierwotny zmian wprowadzonych przepisami zmieniającymi, które weszły w życie po ogłoszeniu tekstu pierwotnego. Tekst jednolity ma więc charakter deklaratoryjny, tj. nie wprowadza żadnych zmian do porządku prawnego, a tylko stwierdza jaka jest w danym momencie treść aktu normatywnego (tak też Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 08.11.2006r., sygn. akt III SA/Wr 404/06). Proszę zatem się nie obawiać o podstawę prawną. Dużo poważniejsza jest kwestia, czy KGP podejmie stosowne działania "naprawcze". Pozdrawiam.
Autor: arti
2010-09-05 22:33:35
Chciałem zauważyć, że w piśmie interwencyjnym adresowanym do BF Komendy Głównej Policji powołano się na nie obowiązującą podstawę prawną tj. ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.). Obecnie obowiązuje - Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych - Dz.U.2010 nr 113 poz.759. Proszę zwrócić uwagę na dziennik ustaw. Pozdrawiam