GDDKiA: ponad milion zł na licencje Microsoft. Interwencja.

Grzegorz Kmita
2010-09-06

3 września br. podjęliśmy interwencję w sprawie przetargu ogłoszonego przez Generalną Dyrekcję Dróg Publicznych i Autostrad. Przedmiotem zamówienia jest "Dostawa i udzielenie licencji wraz z usługą Software Assurance na korzystanie z oprogramowania będącego własnością Microsoft" dla centrali i oddziałów GDDKiA na terenie całego kraju. Szacunkowa wartość zamówienia: 1.134.000 zł netto.


W ogłoszeniu o zamówieniu (nr TED.256106-2010, znak postepowania: GDDKiA-BOA-WI/ZPU-dc-2812-180/10, data publikacji: 28.08.2010, termin składania ofert: 05.10.2010, wadium: 12.000 zł), które wraz ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia znajduje się na stronie internetowej GDDKiA czytamy:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i udzielenie wskazanych poniżej licencji wraz z usługą Software Assurance na korzystanie z oprogramowania Microsoft na warunkach określonych w Umowie Microsoft Enterprise Nr 80E60160 z dnia 20.08.2009 r., zawartej przez Zamawiającego z Microsoft Ireland Operations Limited B.V., spółką prawa irlandzkiego.
1) ProDsktpwMDOP ALNG LicSAPk MVL, TrueUp Yr2 M6D-00005, szt. 342;
2) FrfrntPrtcnExchgSvr ALNG SubsVL MVL PerUsr, TrueUp Yr2 na 24 m-ce 5FD-00066, szt 342;
3) VisioPro ALNG LicSAPk MVL, TrueUp Yr3 D87-01057, szt. 18;
4) Prjct ALNG LicSAPk MVL, TrueUp Yr3 076-01776, szt. 18;
lub równoważne.

W pismie interwencyjnym wysłanym do GDDKiA wskazujemy, że opisanie przedmiotu zamówienia w taki sposób pozostaje w sprzeczności z treścią przepisów art. 29 ust. 2 i 3 PZP, które stanowią, że Zamawiający nie może opisywać przedmiotu zamówienia w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję ani też opisywać przedmiotu zamówienia przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, chyba że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny”.

Co prawda Zamawiający teoretycznie dopuścił oferty równoważne, jednak - co także podkreslamy w naszej interwencji - należy wskazać, iż samo generalne dodanie słów „lub równoważny” po wymienieniu wszystkich licencji wchodzących w skład zamówienia również nie spełnia wymogów PZP (...). Poprzez dodanie słów „lub równoważny” wskazane przez Zamawiającego produkty mogą mieć charakter wyłącznie przykładowy. Zamawiający dodając określenie „lub równoważny” zobowiązany jest zawrzeć określenia precyzujące wymogi Zamawiającego w kwestii równoważności.

Z treścią pisma interwencyjnego, przygotowanego we współpracy z Kancelarią Radcy Prawnego Rafała Malujdy można zapoznac się tutaj.

Reload Image