Wykładowcy

Grzegorz Kmita
2012-12-12

Wykładowcami na szkoleniach będą specjaliści w dziedzinie prawa oraz technologii informatycznych, a przy tym praktycy o dużym doświadczeniu w zakresie prawa zamówień publicznych oraz wdrażania systemów informatycznych w urzędach publicznych. Gwarantuje to wysoki poziom merytoryczny szkoleń.


Agata Michałek-Budzicz
Fot. Interia.tv
Agata Michałek Budzicz
Autorka programu Dobre praktyki i unikanie ryzyk w umowach w sektorze IT. Konsultantka m.in. z zakresu zamawiania systemów informatycznych i sprzętu komputerowego w trybach ustawy PZP. Niezależny konsultant w dziedzinie zamówień publicznych. Od 1996 roku specjalizuje się w problematyce zamówień publicznych. Ceniony wykładowca w temacie przetargów także w zakresie związanym z: robotami budowlanymi i pracami projektowymi, zamówień sektorowych, planowania, realizacji, kontroli i audytu postępowania przetargowego. Autorka i realizatorka specjalistycznych programów szkoleniowych m.in. organów administracji rządowej, samorządowej, wymiaru sprawiedliwości, organów podatkowych, spółek komunalnych.

Fot. Rafał Brzychcy
Fot. Rafał Brzychcydr Tomasz Barbaszewski
Wykładowca Uniwersytetu Jagiellońskiego i Politechniki Krakowskiej, dr fizyki teoretycznej (z zakresu modelowania komputerowego IF PAN Warszawa). Od 1992 r. czynnie zaangażowany w rozwój profesjonalnych systemów komputerowych w Polsce. Współautor wielu zrealizowanych projektów z zakresu bezpieczeństwa IT – w tym certyfikowanych przez ABW. Prezes krakowskiej firmy ABA w Krakowie, były Dyrektor d/s Nowych Technologii w firmie OPTIMUS SA. Od 2008 roku Przewodniczący Rady Ekspertów Fundacji Wolnego i Otwartego Oprogramowania.

dr Krzysztof Siewicz
Prawnik w kancelarii Grynhoff Woźny Maliński, specjalizujący się w prawie autorskim oraz prawnych aspektach nowoczesnych technologii. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, Central European University w Budapeszcie oraz Uniwersytetu w Lejdzie, w Holandii, gdzie uzyskał tytuł doktora broniąc rozprawę doktorską na temat prawnych aspektów wolnego oprogramowania. Autor bloga poświęconego tej tematyce (http://ksiewicz.net). Koordynator prawny Creative Commons Polska

Roman Bieda

Roman Bieda
Prawnik w Kancelarii Radców Prawnych Maruta i Wspólnicy, rzecznik patentowy, aplikant radcowski. Specjalizuje się w prawie własności intelektualnej oraz szeroko rozumianym prawie nowych technologii. Negocjuje umowy IT, w szczególności umowy wdrożeniowe oraz umowy dotyczące oprogramowania komputerowego. Doradca prawny w projektach związanych z handlem elektronicznym oraz ochroną danych osobowych. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ukończył Podyplomowe Studium Prawa Konkurencji i Ochrony Konsumenta (Instytut Prawa Własności Intelektualnej UJ) oraz Podyplomowe Studium Prawa Własności Przemysłowej (Uniwersytet Warszawski). Doktorant na Wydziale Prawa i Administracji UJ. Wykładowca prawa autorskiego i prasowego w Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości oraz w Wyższej Szkole Europejskiej im ks. Józefa Tischnera w Krakowie. Prowadzi serwis www.prawnik.net.pl.

Bogusława Garczyńska-Wąs
Bogusława Garczyńska-Wąs
Prawniczka w Kancelarii Radców Prawnych Maruta i Wspólnicy. Specjalizuje się w dziedzinie doradztwa prawnego w zakresie zamówień publicznych, zarówno po stronie wykonawców (przygotowywanie protestów, odwołań do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, skarg do Sądu Okręgowego na orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, weryfikacja umów konsorcjum, pełnomocnictw i innych dokumentów niezbędnych do udziału w przetargach), jak i po stronie zamawiających (przygotowanie dokumentacji przetargowej, audyty przeprowadzonych postępowań, sporządzanie opinii prawnych). Absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu im. M. Kopernika w Toruniu. Ukończyła studia podyplomowe na kierunku Zarządzanie Zasobami Ludzkimi (Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytet Jagielloński). Od stycznia 2009 r. aplikantka radcowska.

Bartłomiej Wachta

Bartłomiej Wachta
Radca prawny wyspecjalizowany w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego, zajmujący się zarówno bieżącym doradztwem w trakcie przetargów, jak i reprezentacją stron przed Zespołem Arbitrów przy Prezesie UZP oraz przed sądem. Specjalizuje się w dziedzinie umów gospodarczych, w szczególności w branży IT. Posiada wieloletnie doświadczenie w opracowywaniu i negocjowaniu umów dotyczących wdrożeń i utrzymania zintegrowanych systemów informatycznych oraz w rozwiązywaniu sporów wynikłych w toku realizacji takich umów. Prowadzi projekty z zakresu prawa autorskiego (zwłaszcza obrót prawami do oprogramowania lub ich weryfikacja w ramach audytu prawnego), a także z zakresu administracyjnych regulacji obrotu gospodarczego (kontrola obrotu technologiami kryptograficznymi). Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego (aplikacja radcowska)a od 2008 roku wspólnik w Kancelarii Radców Prawnych Maruta i Wspólnicy.

Rafał Malujda


Rafał Malujda
Radca prawny, absolwent Wydziału Prawa i Administracji UMK w Toruniu, LL.M. w zakresie międzynarodowego prawa gospodarczego i zarządzania przedsiębiorstwem (Rostock), absolwetnt kursu dyplomowego prawa angielskiego i prawa Unii Europejskiej zorganizowanego przez Cambridge University oraz absolwent kursów dyplomowych WIPO. Specjalizuje się szczególnie w szeroko rozumianym prawie własności intelektulanej, tzw. prawie nowych technologii oraz prawie morskim i ochrony środowiska. Doradca w programach unijnych w zakresie prawa IT i własności intelektualnej prowadzonym przez Regionalne Centrum Innowacji i Transferu Technologii w Szczecinie. Prelegent na spotkaniach i konferencjach branżowych, autor publikacji z zakresu prawa IP/IT i międzynarodowego prawa handlowego i morskiego. Od 2010 roku ekspert wiodący w Zespole ds. Prawa przy Radzie Ekspertów Fundacji Wolnego i Otwartego Oprogramowania.

Agnieszka Wachowska


Agnieszka Wachowska
Prawnik w Kancelarii Radców Prawnych Maruta i Wspólnicy oraz aplikant radcowski. Absolwentka prawa na Wydziale Prawa i Administracji UJ oraz ekonomii na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Specjalizuje się w prawie własności intelektualnej oraz w szeroko rozumianym prawie nowych technologii, w tym problematyce programów komputerowych. Zajmuje się kompleksowym doradztwem prawnym w dziedzinie IT i e-commerce obejmującym m.in. problematykę umów wdrożeniowych, umów serwisowych, audytów informatycznych oraz wszelkich kwestii związanych z prawami autorskimi do programów komputerowych. Uczestniczyła w wielu projektach dotyczących prawnych aspektów dystrybucji oprogramowania oraz obrotu prawami autorskimi oraz wielokrotnie brała udział w audytach prawnych weryfikując różnorodne umowy pod kątem prawa autorskiego. Regularnie prowadzi szkolenia z zakresu prawa autorskiego oraz uczestniczy w licznych seminariach i konferencjach poświęconych problematyce prawnej nowych technologii. Obecnie odbywa studia doktoranckie w Instytucie Prawa Własności Intelektualnej UJ na Wydziale Prawa i Administracji UJ.